Dziennik Gazeta Prawna
WoWOD Wniosek o wydanie odpisu deklaracji podatkowej PIT

WoWOD Wniosek o wydanie odpisu deklaracji podatkowej PIT

5.01
2786
Wersja: 10.05.2012
Obowiązuje od 10.05.2012

Do czego stosuje się WoWOD

Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów. Stąd też organ skarbowy na wniosek podatnika zobowiązany jest wydać mu uwierzytelnione odpisy lub kopie złożonych wcześniej deklaracji podatkowych. Opłata skarbowa od poświadczenia zgodności kopii z oryginałem wynosi 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłata skarbowa nie dotyczy podatników zwolnionych z opłaty zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. Składający wniosek o wydanie kopii dokumentów jest zobowiązany załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.Za dochody ryczałtowe nie należy natomiast uznawać wynagrodzeń za naukę religii w szkole, otrzymywanych od jednostek naukowych, szkół itp. Te opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów wnioskodawca otrzymuje bezzwłocznie po uiszczeniu opłaty skarbowej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.

Strona ma prawo również do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te dokonywane są w lokalu organu podatkowego w obecności pracownika tego organu.  

Zasad jawności dokumentów i przeglądania ich nie stosuje się do znajdujących się w aktach sprawy dokumentów zawierających informacje niejawne, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny. Odmowa umożliwienia stronie zapoznania się z dokumentami, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania odpisów i kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia. Na postanowienie to służy stronie zażalenie.

Podstawa prawna

Art. 178 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U.2012 poz. 749)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF