WoWW-T Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia

Wersja: 19.12.2012 | Pobrań: 398
Brak głosów

Opis: WoWW-T Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu powinien zawierać:

  • numer ewidencyjny nieruchomości,
  • numer obrębu,
  • ewentualne pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej, która działa w imieniu inwestora,
  • dokładne określenie adresu nieruchomości,
  • kopię mapy zasadniczej z zaznaczoną granicą nieruchomości.

Wydanie wpisu następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
W przypadku braku danych we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany o ich uzupełnienie w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie danych pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. 
Opłata skarbowa od wpisu:

  • do 5 stron – 30zł,
  • powyżej 5 stron- 50zł.

Opłata od wyrysu:

  • za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4- 20zł,
  • nie więcej niż 200zł. 

Podstawa prawna:

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 647 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U 2012 r. poz. 1282)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.