Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: B-1 Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1)
WoZDPB-Gorz (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Gorzów Wielkopolski

WoZDPB-Gorz (archiwalny) Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę Gorzów Wielkopolski

00
1057
Wersja: 07.05.2013
Obowiązywał do 19.08.2015

Do czego stosuje się WoZDPB-Gorz

Do wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę należy dołączyć 4 egzemplarze projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, które są wymagane oraz oświadczenie autora i osoby sprawdzającej projekt.

Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołącza się, jeśli odstępstwo od projektu dotyczy materii uregulowanej decyzją o warunkach zabudowy. Do wniosku o zmianę pozwolenia na np. wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń wymagane jest dołączenie pozwolenia na taką inwestycję. Kwestie linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia należy dołączyć do wniosku o zmianie pozwolenia na budowę zakładów górniczych, obiektów, znajdujących się na obszarach zamkniętych czy usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów, przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i strefy ekonomicznej oraz innych terenach, przeznaczonych do utrzymania ruchu.

Jeśli do obiektu budowlanego, którego dotyczy pozwolenie ciepło będzie dostarczane z indywidualnego źródła ciepła, które nie jest odnawialnym źródłem energii, źródłem ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródłem ciepła odpadowego, dla których moc cieplna instalacji i urządzeń wynosi nie mniej niż 50 kW (zlokalizowanych na terenie, w którym nie mniej niż 75% ciepła stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii), a ceny ciepła są niższe od obowiązującej średniej ceny należy dołączyć:

 •  odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci energetycznej lub
 • audyt o efektywności energetycznej, wskazujący, że dostarczanie ciepła z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą efektywność.

Do wniosku należy dołączyć opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę wskazaną przez ministra, jeśli wykonanie obiektu budowlanego może stwarzać zagrożenie dla użytkowników. To samo dotyczy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli jej wydanie jest wymagane.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dowód uregulowania opłaty skarbowej,
 • audyt efektywności energetycznej,
 • decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • informację, dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • odmowę wydania warunków przyłączenia sieci przez przedsiębiorstwo energetyczne,
 • opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez ministra,
 • postanowienie o uzgodnieniu ze starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego,
 • pozwolenie na wnoszenie i wykorzystanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,
 • projekt budowlany,
 • wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
 • zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę członków,
 • audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • pełnomocnictwo.

W przypadku zwrotu przez wnioskodawcę dowodu wpłaty lub kopii, adnotacji dokonuje się na składanym wniosku.

Wnioskodawca otrzymuje decyzję, która staje się ostateczną po 14 dniach od jej doręczenia

Podstawa prawna

Art.36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 jednolity tekst z późn. zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 jednolity tekst z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF