WoZNPCP Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Wersja: 28.01.2022 | Pobrań: 577 | Obowiązuje od: 2022-01-28
Brak głosów

Opis: WoZNPCP Wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Decyzję o zmianie zezwolenia wydaje się cudzoziemcowi w sytuacji zmiany podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, tj. gdy:

 • nastąpiła zmiana pracodawcy;
 • uzyskał uprawnienie do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, a posiada jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, w którym został wskazany pracodawca;
 • nastąpiła zmiana pracodawcy użytkownika, a praca w dalszym ciągu wykonywana jest dla tej samej Agencji Pracy Tymczasowej, na rzecz której wydano zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 • w dalszym ciągu wykonuje pracę u pracodawcy, dla którego wojewoda udzielił zezwolenia, jednak nastąpiła zmiana warunków zatrudnienia dotyczących:
  • stanowiska pracy,
  • najniższego wynagrodzenia, które będzie otrzymywać na danym stanowisku,
  • wymiaru czasu pracy,
  • rodzaju umowy, na podstawie której będzie wykonywać pracę.

Zmianie nie podlega okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

UWAGA!

Jeżeli złożono wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w okresie przed 29.01.2022 r., wówczas nie będą miały do niego zastosowania obowiązujące od 29.01.2022 r. przepisy znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach, która wprowadza nową procedurę zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

 

Zmiana zezwolenia nie jest wymagana w przypadku:

 • zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej pracodawcy,
 • przejęcia pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
 • zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę,
 • zmiany nazwy stanowiska, na jakim wykonywana jest praca, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu obowiązków,
 • zwiększenia wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia.

 

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • oryginał załącznika nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • wypełniony w całości przez pracodawcę oraz podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy, w którym wskazane zostaną nowe warunki zatrudnienia lub nowy pracodawca użytkownik,
 • oryginał informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku, jeżeli jest ona wymagana (o udzielenie takiej informacji występuje podmiot powierzający wykonywanie pracy),
 • dokumenty potwierdzające uzyskanie zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli takie zwolnienie uzyskano,
 • oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 220 zł,
 • aktualny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego - jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o dzieło (np. zaświadczenie z ZUS, umowa ubezpieczenia z NFZ, prywatna polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia na terytorium Polski).

*W celu usprawnienia postępowania, do wniosku można dołączyć również:

 • aktualny wyciąg z KRS/CEiDG nowego pracodawcy,
 • kopię pierwotnej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (tj. tej, która ma zostać zmieniona).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 91),
Ustawa z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2354),
Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1100) wraz z aktami wykonawczymi,
Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wniosku o zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (Dz.U. 2022 poz. 198).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.