Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: WoZPZA (od 2018) Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
WoZPZA (archiwalny) (od I 2015) Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

WoZPZA (archiwalny) (od I 2015) Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego

00
303
Wersja: 01.01.2015
Obowiązywał od 01.01.2015 do 29.04.2018

Do czego stosuje się WoZPZA

Wniosek o zwolnienie/przedłużenie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego należy złożyć Naczelnikowi Urzędu Celnego.

Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu celnego, który je wydał.
Podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, doręcza naczelnikowi urzędu celnego, właściwemu ze względu na miejsce stosowania zwolnienia, oryginał decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia lub jej uwierzytelnioną urzędowo kopię.

Do wniosku należy dołączyć:

  1.  oświadczenie o numerze w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

  2. oświadczenie o nadanym statystycznym numerze identyfikacyjnym REGON;

  3. dokument potwierdzający datę rozpoczęcia stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy;

  4. informację banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu;

  5. sprawozdania finansowe podmiotu, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta również z opiniami o badanych sprawozdaniach, albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

  6. aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwego dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji;

  7. aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji.

Decyzję o zwolnieniu oraz przedłużeniu zwolnienia wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu celnego, który je wydał.
Podmiot, któremu udzielono zwolnienia lub przedłużono zwolnienie, doręcza naczelnikowi urzędu celnego, właściwemu ze względu na miejsce stosowania zwolnienia, oryginał decyzji o zwolnieniu lub przedłużeniu zwolnienia lub jej uwierzytelnioną urzędowo kopię.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego (Dz.U. 2014 poz. 1842).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF