Dziennik Gazeta Prawna
WRS (archiwalny) Wniosek o rentę socjalną

WRS (archiwalny) Wniosek o rentę socjalną

00
4640
Wersja: 1872/21
Obowiązywał od 14.07.2021 do 30.05.2023

Do czego stosuje się WRS

O rentę socjalną może ubiegać się osoba, która nie posiada żadnego okresu ubezpieczenia, jak też osoba, która pozostaje lub pozostawała w ubezpieczeniu społecznym.

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, zamieszkałej na terenie Polski, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • przed ukończeniem 18 roku życia albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25 roku życia albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

    
Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami.
Pola białe wniosku wypełnia oraz udziela odpowiedzi na przedstawione pytania osoba ubiegająca się o rentę socjalną, jej przedstawiciel ustawowy lub za ich zgodą kierownik ośrodka pomocy społecznej bądź inna osoba.
Pola zacienione wypełnia osoba przyjmująca wniosek.
W wierszach tekstu oznaczonych znakiem * należy skreślić niewłaściwą część dla sytuacji osoby ubiegajacej się o rentę socjalną.
Na żądanie osoby przyjmującej wniosek, należy przedstawić wszelkie dokumenty potwierdzające wpisane do wniosku dane i informacje.
Wypełniając oświadczenie zawarte w części IV wniosku, należy przy odpowiedzi:

  1. W pkt 1 8 skreślić niewłaściwe słowa:Tak lub Nie;
  2. Przy odpowiedzi Tak w pkt 5 – 8 dołączyć stosowne zaświadczenia;
  3. W przypadku współwłasności nieruchomości rolnej podać wielkość udziału w tej współwłasności.

Oświadczenie zawarte w części V wypełniają osoby tymczasowo aresztowane lub odbywające karę pozbawienia wolności.
Dane w oświadczeniu w części VA pkt 1 podane przez osobę, ktorej wniosek dotyczy, potwierdza dyrektor aresztu lub zakładu karnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2003 r. (poz. 1656).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF