Dziennik Gazeta Prawna
WSUK (archiwalny) Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

WSUK (archiwalny) Wniosek w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie trenera lub instruktora sportu

00
411
Wersja: 21.08.2001
Obowiązywał od 21.08.2001 do 23.08.2013

Do czego stosuje się WSUK

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • kserokopie:
  • dyplomów świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia,
  • świadectw i innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w których zawarta jest informacja m.in. o okresie zatrudnienia,
  • rodzaju stosunku prawnego, jaki łączył wnioskodawcę z pracodawcą/zleceniodawcą,
  • zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego, wydanego przez uprawnioną instytucję w państwie wnioskodawcy,
  • dokumentu z państwa wnioskodawcy, wydanego przez upoważnioną instytucję, który potwierdza uprawnienia wnioskodawcy do wykonywania zawodu - jeżeli tego rodzaju dokumenty są wydawane w państwie wnioskodawcy z urzędu lub na prośbę wnioskującego - wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
 • tłumaczenie na język polski nazwy zawodu dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. 2008 nr 187 poz. 1151), Załącznik nr 2.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF