WUWZ-G Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o ustalenie warunków zabudowy dla innych inwestycji Gdańsk

Wersja: 07.08.2013 | Pobrań: 432
Brak głosów

Opis: WUWZ-G Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o ustalenie warunków zabudowy dla innych inwestycji Gdańsk

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:

 • załącznik graficzny zawierający określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej,przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a dla inwestycji liniowych również w skali 1:2000,
 • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora,
 • charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów - wielkości projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także innych potreb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów.

Nie wymagają ustalenia w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 • roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie oddziałują szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
 • roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.

Opłata skarbowa:

 • Opłata skarbowa: 107,00 zł

Termin i sposób załatwiania:

 • wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej,
 • rozpatrzenie sprawy w trybie decyzji poprzedza wszczęcie postępowania administracyjnego (art.61 § 4 K.p.a.). O wszczęciu postępowania administracyjnego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postepowanie strony w sprawie zawiadamia się w drodze obwieszczenia,a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości . Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego zawiadamia się na piśmie,
 • w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu art. 31 § 4 Kpa nie stosuje się,

decyzja wydana jest po upływie terminu do wniesienia uwag, wniosków lub zastrzeżeń.

http://www.gdansk.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) z późn. zm.,
- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
opłaty skarbowe - ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz.960z późn. zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.