WUWZ-Wr Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wrocław

Wersja: 06.08.2013 | Pobrań: 473
Brak głosów

Opis: WUWZ-Wr Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wrocław

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Architektury i Budownictwa

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Budownictwa

Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8:

  • przyjmowanie wniosków i podań - sala 1b stanowisko 3 i 4,
  • wydawanie dokumentów - sala 1c stanowisko 5 i 6,
  • udostępnianie akt - sala 1a  stanowisko 1 i 2 oraz sala 1c stanowisko 7.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
Uwagi:
Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy al. M. Kromera 44.
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
W przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia,  przed siedzibą Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, a także w siedzibie właściwej terytorialnie Rady Osiedla.
Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.
Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

  • za decyzję o ustaleniu warunków zabudowy - 107 zł
  • za pełnomocnictwo - 17 zł

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji następuje średnio w czasie nie dłuższym niż - 5  miesięcy, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów, maksymalnie - 12 miesięcy.
Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".
http://bip.um.wroc.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., Poz. 647 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., Poz. 267 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r., Poz. 1282 z późniejszymi zmianami).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.