WUWZ-ZG Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Zielona Góra

Wersja: 08.05.2013 | Pobrań: 1110
Brak głosów

Opis: WUWZ-ZG Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Zielona Góra

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 • sporządzony samodzielnie przez wnioskodawcę, zawierający następujące dane:
  • imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy,
  • adres,
  • nr tel. kontaktowego,
  • nr tel. kontaktowego pełnomocnika,
  • numer/y działki/ek objętych wnioskiem,
  • położenie działki/ek
  • planowany sposób zagospodarowania działki/ek,
  • określenie powierzchni terenu podlegającej przekształceniu,
  • usytuowanie obiektu na działce/kach,
  • charakterystyka planowanej zabudowy,
  • dane dotyczące budynków na terenie inwestycji przeznaczonych do rozbiórki,
  • dane dotyczące obecnego wykorzystania terenu inwestycji,
  • zapotrzebowanie w infrastrukturę techniczną i obsługę komunikacyjną,
  • charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
  • kwalifikacja inwestycji w zakresie przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko,  2 egzemplarze aktualnej kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub mapy katastralnej w skali 1:1000 obejmującej obszar, którego wniosek dotyczy i obszaru na którym ta inwestycja będzie oddziaływać,
  • rysunek przedstawiający planowaną inwestycję – koncepcja architektoniczna, urbanistyczna,
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w przypadku inwestycji zakwalifikowanej do przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej - szczegóły w opłatach,
  • data i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika.
 • lub wg ustalonego wzoru

Termin załatwienia sprawy:

do 30 dni, a w przypadku bardziej złożonych spraw do 60 dni. 

Opłaty:

 • opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł,
 • na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej 

nie podlega wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego, 

http://bip.zielonagora.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647
tekst jednolity z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071- tekst jednolity z późn. zm.),
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 tekst jednolity z późn.
zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.