Dziennik Gazeta Prawna
WWD-B Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów Bydgoszcz

WWD-B Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew krzewów Bydgoszcz

00
431
Wersja: 14.12.2012

Do czego stosuje się WWD-B

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie decyzji ( załącznik do karty usługi WGK-III.0143.1.11.14) na usunięcie drzew lub krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości.
  2. W przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.
  3. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność, wymagana jest zgoda współwłaścicieli.
  4. Potwierdzenie tytułu prawnego do terenu.
  5. Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic  nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Za wniesienie podania oraz za załączniki nie pobiera się opłaty skarbowej. Za wydaną decyzję od zezwoleń wydanych na usunięcie drzew lub krzewów nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

https://um.bydgoszcz.pl

Podstawa prawna

- art.83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t Dz. U z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.),

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF