Dziennik Gazeta Prawna
WWD-Po Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/krzewów Poznań

WWD-Po Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie/przesadzenie drzew/krzewów Poznań

5.01
473
Wersja: 14.12.2012

Do czego stosuje się WWD-Po

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości, na której one rosną.

Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew (pojedynczych pni drzew) lub krzewów.

Zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania nie wymaga usunięcie drzew i krzewów:

 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu, a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

Wymagane dokumenty

Z podaniem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną.
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy do zamierzonego usunięcia, do podania dołącza zgodę  właściciela tego gruntu.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza oraz właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Ochrony Środowiska UMP, ul. Gronowa 22A, 61-655 Poznań

Jeżeli nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, podanie należy kierować do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

Opłaty
Złożenie podania, załączników do podania i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej.
Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych.  Jej wysokość ustalana jest indywidualnie. Nie ponoszą takich opłat osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na usunięcie drzew niezwiązane z prowadze-niem działalności gospodarczej

Termin załatwienia sprawy:
Z uwagi na dużą liczbę wniosków składanych w siedzibie tut. Wydziału, powyższy termin może ulec przesunięciu (do około 3 miesięcy), o czym wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.

Sposób załatwienia sprawy - pracownicy oddziału ochrony zieleni przeprowadzają oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowują projekt stosownej decyzji.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska UMP.

Więcej informacji:

http://bip.poznan.pl

Podstawa prawna

- art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 627 ze zm.), - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.), - obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M. P. z 2013 r. poz. 835).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF