WWD-Rz Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Rzeszów

Wersja: 07.08.2013 | Pobrań: 503
Brak głosów

Opis: WWD-Rz Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Rzeszów

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać:
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, na której rosną drzewa i krzewy przeznaczone do usunięcia,
  • tytuł prawny władania nieruchomością oraz nr działki, obręb, lokalizacja,
  • nazwa gatunku drzewa lub krzewu,
  • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
  • przeznaczenie terenu ma którym rośnie drzewo lub krzew wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów,
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa i krzewu
  • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości

Dodatkowe załączniki do wniosku:

 1. W przypadku działania poprzez przedstawiciela – upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę.
 2. Przy usuwaniu drzew lub krzewów w związku z inwestycją należy przedłożyć:
  • kserokopię ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub kserokopię potwierdzonego przez Wydział Architektury zamiaru wykonania robót budowlanych, w przypadku robót dla których decyzja pozwolenia nie jest wymagana;
  • wykazanie kolizji drzew i/lub krzewów z zamierzeniem inwestycyjnym na mapie do celów projektowych.

Zezwolenie nie jest wymagane w przypadku usuwania drzew i krzewów:

 1. owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody- na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 2. na plantacjach drzew i krzewów;
 3. których wiek nie przekracza 10 lat;
 4. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych i zoologicznych;
 5. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 6. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 7. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 8. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Opłata skarbowa:

 • brak opłat skarbowych za wydanie decyzji
 • oplata skarbowa od każdego przedłożonego pełnomocnictwa - 17 zł .

Więcej informacji:
http://bip.erzeszow.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.267 ze zmianami);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r., o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r., w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004r., Nr 228, poz.2306).
- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013r., w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P. z 2013r., poz.835).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.