WWD-Sz Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat Szczecin

Wersja: 24.12.2012 | Pobrań: 465
Brak głosów

Opis: WWD-Sz Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat Szczecin

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat" (WGKiOŚ-6) od posiadacza nieruchomości, wieczystego użytkownika lub właściciela zawierający:
  • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
  • oznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew - określenie numeru ewidencji gruntów dla nieruchomości, usytuowanie na terenie Szczecina - numer posesji,
  • oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek, obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm od ziemi, powierzchnia pokryta krzewami).
  • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew (wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ewidencji gruntów),
  • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
  • termin przesadzenia lub posadzenia nowych egzemplarzy w zamian za usunięte drzewa lub krzewy,
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych na tej nieruchomości.
 2. Załączniki:
  • Tytuł prawny władania nieruchomością.
  • Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu.
  • Szkic lub mapka terenu z zaznaczonymi drzewami lub krzewami przeznaczonymi do usunięcia.
  • Dokument zawierający zgodę i podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich reprezentowania (oryginał lub kserokopia w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność).
  • Zgoda organu uznającego obszar za rezerwat przyrody w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody.
  • W przypadku prowadzenia inwestycji przez osoby fizyczne na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej należy przedłożyć:
   • szczegółową inwentaryzację zieleni na terenie objętym inwestycją wykonaną na w/w planszy projektowej ze wskazaniem kolizji drzew lub krzewów z tą inwestycją, wraz z częścią opisową,
   • projekt zieleni dla w/w inwestycji sporządzony na kopii projektu zagospodarowania działki.
  • Od zarządcy cieku wodnego kserokopię potwierdzonego przez Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej, zgłoszenia zamiaru wykonania modernizacji cieku wodnego oraz zgodę właścicieli działek (oryginał) na usunięcie drzew lub krzewów z ich terenu w przypadku, gdy działka, z którego są usuwane drzewa i krzewy nie jest własnością zarządcy cieku.
  • W przypadku działania przez przedstawiciela - upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez właściciela lub prokurenta).

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni.
 • Do 60 dni - sprawy szczególnie skomplikowane.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem tutejszego Organu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Procedura dotyczy usuwania drzew i krzewów w przypadku gdy:

 1. wnioskuje osoba fizyczna o zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
 3. zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 4. posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
 5. usuwane są z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
 6. obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 7. są topolami o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależącymi do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 8. ich usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 9. usuwane są z grobli stawów rybnych;
 10. ich usunięcie jest związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonywania i utrzymania tych urządzeń

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
Przepisów ustawy dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów:

 1. w lasach;
 2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową;
 3. na plantacjach drzew i krzewów;
 4. których wiek nie przekracza 10 lat;
 5. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 6. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 7. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 8. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.
 9. znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi (dot. dróg krajowych).

Forma załatwienia - Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (w formie decyzji administracyjnej).
http://www.eurzad.szczecin.pl

Podstawa prawna:

Art. 83, art. 84 ust. 1-3, art. 86 ust. 1 i 2, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.