WWD-T Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości Toruń

Wersja: 14.12.2012 | Pobrań: 416
Brak głosów

Opis: WWD-T Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów wniesiony przez posiadacza nieruchomości Toruń

Załączniki:

  • tytuł prawny władania nieruchomością, na której rosną wskazane do usunięcia drzewa/krzewy  (np. kserokopia aktu notarialnego, wypisu z ksiąg wieczystych lub podanie numeru księgi wieczystej, umowa dzierżawy, umowa użytkowania wieczystego)
  • zgoda właściciela nieruchomości j.w. - gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem
  • wszelkie dokumenty poświadczające zasadność żądań (np. pozwolenie na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym, gdy podstawą usunięcia zieleni jest planowana inwestycja; opinie techniczne nt. stanu technicznego obiektów budowlanych, którym drzewa zagrażają lub stanu drzew; plany sytuacyjne z naniesionym przebiegiem przyłączy, jeśli drzewa są powodem dewastacji tych urządzeń; specjalistyczne opinie i ekspertyzy poświadczające zasadność żądań odnośnie możliwości zwolnienia z opłat na podstawie wskazywanych przepisów szczegółowych cyt. ustawy itp.)

Obowiązek uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów nie dotyczy drzew lub krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, oraz drzew owocowych.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów (art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienia innymi drzewami lub krzewami (art. 84 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia lub posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu przez organ właściwy do naliczania opłat (art. 84 ust. 5 cyt. ustawy).

Za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności, a także za zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów - prezydent miasta wymierza administracyjna karę pieniężną (art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków (art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późn. zm.).

Więcej informacji:

http://www.bip.torun.pl

Podstawa prawna:

- ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. 2013 r., poz. 627),
- obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25 września 2012 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2013, (M.P. z 2012 r., poz. 747)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. 2012 r., poz. 1282.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.