WWD-Wa (P) Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów (przedsiębiorca) Warszawa

Wersja: 07.08.2013 | Pobrań: 422
Brak głosów

Opis: WWD-Wa (P) Wniosek o wydanie pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów (przedsiębiorca) Warszawa

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (*),

b) tytuł prawny władania nieruchomością z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

c) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

d) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;

e) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;

f) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;

g) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.

h) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Opłaty:
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla właściwej Dzielnicy lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy. Na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy www.um.warszawa.pl w elektronicznym Wydziale Obsługi Mieszkańców znajduje się wykaz rachunków bankowych dla poszczególnych Dzielnic.

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:
Informacje dotyczące wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zawarte są w karcie informacyjnej Nr KZ-01-02.

http://www.um.warszawa.pl

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2013r. poz. 267 ze zm.).
2.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.).
3.Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.).
4.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.).
5.Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2013 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2014 (M.P.2013.835 z dnia 31 października 2013 r.)
6.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U.z 2012 r. poz. 1282 ze zm.)
7.Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz. U. z 2002 r. nr 41, poz. 361 ze zm.)
8.Uchwała nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm.)

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.