Dziennik Gazeta Prawna
WWD-Wr Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów Wrocław

WWD-Wr Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów Wrocław

1.01
500
Wersja: 14.12.2012

Do czego stosuje się WWD-Wr

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

  • Posiadacz nieruchomości lub osoba upoważniona (załączyć właściwe pełnomocnictwo).
  • Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub właścicielem urządzeń, o których mowa w art.49 §1 Kodeksu cywilnego , do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  • potwierdzenie tytułu prawnego do terenu - kopię aktu notarialnego/wypis z księgi wieczystej, na której rosną drzewa/krzewy*;
  • w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę właściciela nieruchomości na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów;
  • w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność zgodę wszystkich współwłaścicieli;
  • w przypadku, gdy posiadacz nie jest właścicielem nieruchomości - zgodę właściciela nieruchomości na przesadzenie lub posadzenie w zamian za usuwane, z załącznikiem graficznym miejsca gatunków przesadzanych lub nasadzeń w zamian ;
  • w przypadku działania przez przedstawiciela – opłacone pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy; 

rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości (dla osób fizycznych  w formie rys. lub szkicu terenu z zaznaczonymi granicami nieruchomości  i wnioskowanym drzewem/krzewem do usunięcia)

Więcej informacji:

http://bip.um.wroc.pl

Podstawa prawna

- Art.83, art.84 ust. 1-5a, art. 85 ust. 1, 3, 6, 8, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306, z późn. zm.). - Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 r. w sprawie stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (Monitor Polski Nr 95 poz. 963) . (Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wysokość stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na następny rok kalendarzowy - art.85 ust.8 ustawy o ochronie przyrody) - Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r., Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF