Aktualnie obowiązujący druk

WWWEGB-ZG (archiwalny) Wniosek o wykonanie wypisu z ewidencji gruntów, budynków lub lokali Zielona Góra

Wersja: 07.1.2013 | Pobrań: 97 | Obowiązuje do: 2014-07-11
Brak głosów

Opis: WWWEGB-ZG (archiwalny) Wniosek o wykonanie wypisu z ewidencji gruntów, budynków lub lokali Zielona Góra

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o uzyskanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali wg ustalonego wzoru

Wymagane załączniki do wniosku:

 • w przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa lub potwierdzona notarialnie jego kopia z wniesioną opłatą skarbową za złożenie pełnomocnictwa. 

Dokumenty wymagane do wglądu przy odbiorze : 

 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • dowód wniesionej opłaty.

Opłaty:

 • za sporządzenie wypisu pełnego:
  • 12, 00 zł za pierwszą działkę, budynek, lokal,
  • 6, 00 zł za każdą następną działkę, budynek lub lokal w jednej jednostce rejestrowej,
 • za sporządzenie wypisu uproszczonego (wykazu właścicieli władających):
  • 3,60 zł za każdą działkę, budynek, lokal, 

Dodatkowe informacje:

Wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali wydawany jest na żądanie: 

 • właścicieli i użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami, lokalami,
 • organów administracji publicznej lub podmiotów realizujących zadania tych organów,
 • innych podmiotów, które zgodnie z przepisami prawa mają interes prawny, 

Wypis jest aktualny na dzień sporządzenia dokumentu i jest zgodny z danymi zawartymi w operacie ewidencyjnym.

Osoba działająca w mieniu wnioskodawcy ma obowiązek przedłożenia oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii pełnomocnictwa wraz z dowodem wniesienia należnej opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. 

http://bip.zielonagora.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 t.j.
z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności
geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu
ewidencyjnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 37, poz. 333),
- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454),
- zarządzenie nr 365/08 Prezydenta Miasta Zielonej Góry z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia
wysokości opłat za sporządzenie kopii informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.