WWZPG-Ł Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Łódź

Wersja: 30.01.2013 | Pobrań: 532
Brak głosów

Opis: WWZPG-Ł Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania Łódź

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek złożonym (najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów) w formie pisemnej, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, okazany przy odbiorze zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy:
Złożenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze/spisie wyborców.

Opłata skarbowa:
Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. d ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe:
Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem:

  • osobiście
  • albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim,
  • w przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy – obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim jeżeli w upoważnieniu wskazano imię (imiona), nazwisko datę urodzenia oraz nr paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości.

W wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w referendum lokalnym zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do dłosowania w dniu ponownego głosowania.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Wyborcy, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głsoowania, nie umieszcza się w spisie wyborców.

W przypadku utraty zaśwaidczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania jeżeli złoży w tej sprawie wniosek konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów.

http://bip.uml.lodz.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
- Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.