WZIN-Rz(OP) Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Rzeszów (osoba pełnoletnia)

Wersja: 29.08.2013 | Pobrań: 424
Brak głosów

Opis: WZIN-Rz(OP) Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Rzeszów (osoba pełnoletnia)

Wymagane dokumenty:
·         wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,
·         dowód zapłaty opłaty skarbowej,
·         ważny dowód osobisty  – do wglądu oraz
·         odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy,
·         odpis zupełny aktu małżeństwa w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim oraz osób, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub nastąpiła prawna separacja,
·         odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
·         odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego rodzica, jeżeli zmiana nazwiska dotyczy małoletniego dziecka,
·         prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o pozbawieniu praw rodzicielskich w przypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione praw rodzicielskich, a zmiana nazwiska dotyczy małoletniego.
Przedkładane odpisy aktów stanu cywilnego nie mogą być kserokopiami. Powinny być aktualne i zawierać adnotację o uiszczonej opłacie skarbowej.
Odpisy nie są wymagane, gdy akty zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
Termin załatwienia sprawy:
Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.
Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska
Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega:
·         wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska – 37 zł
Opłatę skarbową można uiścić:
·         przelewem na konto Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1, nr rachunku 83 1240 2092 9141 0062 0000 0423
·         na miejscu, w kasie urzędu pok. nr 4.
Tryb odwoławczy
Odwołania w sprawie zmiany imion i nazwisk aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki;
adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Rzeszowie.
Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Informacje dodatkowe:
Właściwość urzędu stanu cywilnego:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście w urzędzie stanu cywilnego miejsca stałego zamieszkania wnioskodawcy.
Jeżeli wnioskodawca nie ma w Polsce miejsca zamieszkania właściwość miejscową USC ustala się wg. ostatniego miejsca zamieszkania w kraju. W razie braku takiej podstawy właściwy jest USC miasta stołecznego Warszawa - Śródmieście.
O zmianę imienia lub nazwiska można zwrócić się za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do urzędu stanu cywilnego miejsca pobytu stałego osoby zainteresowanej w kraju. Dopuszcza się również złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez konieczności osobistego stawiennictwa pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
Osoby uprawnione:
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może złożyć tylko osoba zainteresowana.
Jeżeli zmiana nazwiska albo zmiana imienia dotyczy osoby niepełnoletniejwniosek składa jedno z rodziców; drugi rodzic musi wyrazić pisemną zgodę, chyba że nie żyje lub nie posiada władzy rodzicielskiej.
Do zmiany nazwiska osoby niepełnoletniej, która ukończyła lat 13, potrzebna jest również jej zgoda.
Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
Podstawy zmiany imienia lub nazwiska
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
·         imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
·         na imię lub nazwisko używane,
·         na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
·         na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
Wniosek nie podlega uwzględnieniu, gdy wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska na nazwisko historyczne wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.
Członkiem rodziny jest małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.
http://bip.erzeszow.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz.1414 z późn. zm.).
- Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.