WZIN-T Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Toruń

Wersja: 28.08.2013 | Pobrań: 456
Brak głosów

Opis: WZIN-T Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Toruń

Dokumenty od Wnioskodawcy:

  • Wniosek z uzasadnieniem (składa się Kierownikowi USC właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, osoby zamieszkałe za granicą mogą złożyć wniosek za pośrednictwem Konsula RP, wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość)
  • Odpisy aktów stanu cywilnego (odpowiednio; odpis zupełny aktu urodzenia, odpis zupełny aktu małżeństwa, odpisy zupełne aktów urodzeń małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci (do wniosku nie dołącza się odpisów akt stanu cywilnego, jeżeli zostały sporządzone w USC, w którym osoba ubiega się o zmianę nazwiska (imienia)
  • Inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska (imienia)  
  • Powiadomienie lub zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL, jeżeli dokument tożsamości wnioskodawcy nie zawiera tego numeru. 

Opłata skarbowa:                  

  • 37 zł.  od wydanej decyzji o zmianie imienia  lub nazwiska

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Termin załatwienia sprawy wynosi 1 miesiąc.
Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
Wniosek składa się osobiście.
Dopuszczalne jest złożenie wniosku bez zachowania wskazanej formy, pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.  
http://www.bip.torun.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 ze zm)
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1282 )
- Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 )

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.