Aktualnie obowiązujący druk

WZNI-Po (archiwalny) Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion - Poznań

Wersja: 29.10.2012 | Pobrań: 3712 | Obowiązuje do: 2020-08-11
Brak głosów

Opis: WZNI-Po (archiwalny) Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion - Poznań

Wymagane dokumenty:
 1. Wnioskodawca przedstawia do wglądu dokument stwierdzający tożsamość. Jeżeli nie zawiera on numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
 2. Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion, który musi zawierać:
  • dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu - adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, nr PESEL
  • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana
  • uzasadnienie

Do wniosku dołącza się:

 • o zmianę nazwiska:
  • odpis zupełny aktu urodzenia,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa,
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci,
  • załączone odpisy winny być opłacone opłatą skarbową,
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).
 • o zmianę imienia:
  • odpis zupełny aktu urodzenia,
  • odpis zupełny aktu małżeństwa,
  • załączone odpisy winny być opłacone opłatą skarbową,
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).

Nie dołącza się odpisów aktów stanu cywilnego, jeżeli akty zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego, w którym osoba ubiega się o zmianę.

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę. Zgoda powinna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP. W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu, ul. Libelta 16/20, stanowiska ds. zmian w aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,  parter, stanowiska 7, 8, 9, tel. 61 646 33 44.

Wniosek składa się osobiście. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się złożenie wniosku bez zachowania wymogów pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Ustawa nie daje możliwości działania przez pełnomocnika.

Opłaty:

 • decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega opłacie skarbowej 37 zł.
 • zwalnia się od opłaty skarbowej:
  • dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnym i małżonkom tych osób,
  • osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Opłatę skarbową wnosi się na konto: MIASTO POZNAŃ WYDZIAŁ FINANSOWY,
nr rachunku 20 1050 1520 1000 0023 4950 2845.

Opłatę można uiścić u inkasenta na ul. Libelta 16/20 w Kiosku "Znaczek" oraz w ajencji PKO, jak również na miejscu w Oddziale Ksiąg Stanu Cywilnego-Archiwum.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu wniosku.

Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.
 
Uzasadnienie wniosku i termin załatwienia sprawy:
Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:
 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami  prawa państwa, którego obywatelstwo również wnioskodawca posiada.

Zmiana nazwiska może dotyczyć nazwiska noszonego aktualnie lub nazwiska rodowego.

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę posiada członków rodziny (małżonek, wstępny) o tym nazwisku.

Zmiany imienia lub nazwiska cudzoziemca, który uzyskał w Polsce status uchodźcy można dokonać wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego.

Wydanie decyzji następuje w terminie do miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414;
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 ze zmianami).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.