ZasG MSZ Zaświadczenie o prawie do głosowania - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wersja: 14.09.2011 | Pobrań: 431 | Obowiązuje od: 2011-09-14
Brak głosów

Opis: ZasG MSZ Zaświadczenie o prawie do głosowania - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Na żądanie wyborcy wpisanego przez konsula do spisu wyborców i zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów konsul wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania, opatrując je podpisem oraz pieczęcią urzędu konsularnego. Po nadaniu numeru wpisuje zaświadczenie do ewidencji wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania.

Zaświadczenie zabezpiecza się przez umieszczenie odcisku suchej pieczęci urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa dyplomatycznego wydającego zaświadczenie, a w przypadku braku suchej pieczęci - przez umieszczenie etykiety samoprzylepnej o wymiarach 38 x 21 mm zawierającej informację o rodzaju wyborów oraz roku ich przeprowadzenia, zapisaną kolorem czarnym i umieszczoną na białym tle. Na etykiecie odciska się okrągłą pieczęć urzędową urzędu konsularnego w taki sposób, aby jedna jej część była odciśnięta na etykiecie, a druga - bezpośrednio na zaświadczeniu.

Po wydaniu zaświadczenia konsul skreśla wyborcę ze spisu wyborców, umieszczając w rubryce spisu „Uwagi” adnotację: „zaświadczenie”.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W upoważnieniu wskazuje się imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL wyborcy będącego obywatelem polskim.

W przypadku gdy upoważnienie dotyczy wyborcy obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, wskazuje się w nim jego imię (imiona) i nazwisko oraz numer paszportu albo nazwę i numer innego dokumentu tożsamości, a także datę urodzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie listem poleconym lub w innej, przewidzianej w kraju urzędowania konsula formie przesyłki umożliwiającej potwierdzenie odbioru.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie dwa zaświadczenia o prawie do głosowania: jedno z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz drugie z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem otrzymuje na swoje żądanie zaświadczenie o prawie do głosowania z oznaczeniem prawa do głosowania w dniu ponownego głosowania.

Zaświadczenia o prawie do głosowania konsul wydaje do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Konsul prowadzi i przechowuje ewidencję wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania. Informacja o wydaniu zaświadczenia jest rejestrowana i zawiera: numer zaświadczenia, datę jego wydania, imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia wyborcy. W przypadku obywateli polskich oprócz danych wymienionych w ust. 2 dodatkowo rejestruje się numer ewidencyjny PESEL.

W przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oprócz danych wymienionych w ust. 2 konsul rejestruje również numer paszportu lub nazwę i numer innego dokumentu tożsamości oraz posiadane przez wyborcę obywatelstwo. W przypadku wydania zaświadczenia osobie upoważnionej rejestracji podlega również imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL osoby upoważnionej lub, w przypadku gdy osobą upoważnioną jest obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, data urodzenia, numer paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu tożsamości oraz posiadane obywatelstwo.

Ewidencję wydanych zaświadczeń konsul może prowadzić w formie papierowej lub w systemie informatycznym. Ewidencja wydanych zaświadczeń oraz upoważnień do odbioru zaświadczeń o prawie do głosowania stanowi część dokumentacji wyborczej konsula.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2011 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (Dz.U. 2011 nr 186 poz. 1108).
Załącznik nr 6

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.