ZnPSC Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Wersja: 29.07.2022 | Pobrań: 1117 | Obowiązuje od: 2022-07-29
Brak głosów

Opis: ZnPSC Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

POUCZENIE

Niniejsze zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca tytułu pobytowego, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”. Niniejsze zezwolenie nie upoważnia do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia i uwzględnienia w pisemnej umowie z cudzoziemcem warunków, w tym wysokości wynagrodzenia, określonych w niniejszym zezwoleniu (art. 88h ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy).

Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane w przypadkach, gdy:

  1. nastąpiła zmiana siedziby, miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub nastąpiło przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
  2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
  3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli:
    • umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej wskazanej w zezwoleniu,
    • umowę o pomocy przy zbiorach zamiast innej umowy cywilnoprawnej wskazanej w zezwoleniu,
    • inną umowę cywilnoprawną zamiast umowy o pomocy przy zbiorach wskazanej w zezwoleniu.

Zgodnie z art. 88d w związku z art. 88x ustawy uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od których spełnienia jest uzależnione wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową może być wydane tylko w przypadku cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. W innych przypadkach może być wydane kolejne zezwolenie na pracę sezonową.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw pracy, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 127 § 1 i 2, art. 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. 2022 poz. 1558) - załącznik nr 7.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.