ZoDWDR Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne

Wersja: 30.01.2018 | Pobrań: 663 | Obowiązuje od: 2016-11-04
Brak głosów

Opis: ZoDWDR Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne

Zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne wydawane jest przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Jeżeli lekarz zamierza przeprowadzać badania w innym województwie, zobowiązany jest złożyć informację o miejscu wykonywania tych badań,  we właściwym terytorialnie wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Lekarz, który ma zostać wpisany do rejestru powinien złożyć następujące dokumenty:

  1. dyplom ukończenia uczelni,
  2. prawo wykonywania zawodu lekarza,
  3. dyplom specjalizacji uprawniającej do wpisu,
  4. zaświadczenia o zaliczeniu odpowiednich przeszkoleń do prowadzenia badań profilaktycznych pracowników, niezbędne z uwagi na warunki pracy ( promieniowanie jonizujące, wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników wyjeżdżających do pracy lub powracających z pracy z warunków tropikalnych, wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego ),
  5. w przypadku lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy – kopia karty specjalizacyjnej oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego przewidzianego  w programie specjalizacji,
  6. w przypadku lekarzy o nabytych uprawnieniach z tytułu 6-letniego stażu pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zgodnym z wymogami określonymi w §7 ust. 1, pkt 2 w/w rozporządzenia oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego,
  7. wniosek o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych.

Formularz został zamieszczony w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2016 poz. 2067).

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.