Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PB-12 Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
ZoTRRB-Ł (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Łódź

ZoTRRB-Ł (archiwalny) Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych Łódź

00
443
Wersja: 31.07.2013
Obowiązywał do 16.02.2021

Do czego stosuje się ZoTRRB-Ł

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego (tj. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

  • oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków, w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego
  • oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis na listę jej członków, informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego,
  • oświadczenie projektanta sprawującego nadzór autorski o podjęciu obowiązków, jeśli obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego jest nakładany decyzją o pozwoleniu na budowę, upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (opłata 17 zł w kasie PINB lub przelewem na konto bankowe)
  • zarejestrowany dziennik budowy,
  • kopię prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Inwestor, przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, występuje do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Łodzi o zarejestrowanie dziennika budowy. Organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę stała się ostateczna.

Podstawa prawna

Art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2006.156, 1118); § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2002.108.953 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF