Dziennik Gazeta Prawna
ZPUSM Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia myśliwych

ZPUSM Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia myśliwych

00
1436
Wersja: 03.10.2012
Obowiązuje od 03.10.2012

Do czego stosuje się ZPUSM

Szkolenie myśliwych jest prowadzone w formie kursu, zakończonego wydaniem przez podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia myśliwych zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia.

Szkolenie myśliwych odbywa się w wymiarze co najmniej 16 godzin.

Myśliwi posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku weterynaria są zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.

Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia myśliwych jest ważne przez okres 10 lat od dnia jego wydania.

Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia myśliwych jest określony w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych.

Podmiot przeprowadzający szkolenie myśliwych przekazuje kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii upoważniającemu ten podmiot do prowadzenia szkolenia myśliwych oraz, w przypadku, o którym mowa w § 4, wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia myśliwych, niezwłocznie po jego wydaniu.

Wojewódzki lekarz weterynarii upoważniający dany podmiot do prowadzenia szkolenia myśliwych, wojewódzki lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce prowadzenia szkolenia myśliwych, o którym mowa w § 4, oraz podmiot przeprowadzający szkolenie myśliwych przechowują kopie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia przez okres 10 lat od dnia jego wydania. Wojewódzki lekarz weterynarii udostępnia przedstawicielowi dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego informacje o podmiotach upoważnionych do prowadzenia szkolenia myśliwych.

Podmiot upoważniony do prowadzenia szkolenia myśliwych zamierzający przeprowadzić to szkolenie na obszarze województwa innego niż województwo, w którym ten podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę, informuje o tym fakcie wojewódzkiego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tego szkolenia, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz.U. 2012 poz. 1092).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF