Aktualnie obowiązujący druk

ZRB-Po (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych Poznań

Wersja: 30.01.2013 | Pobrań: 167
Brak głosów

Opis: ZRB-Po (archiwalny) Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych Poznań

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  • kopię mapy zasadniczej/ewidencyjnej z naniesioną lokalizacją lub odpowiednie szkice albo rysunki;

część opisowo-graficzną obrazująca zamierzenie (dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego terenu/obiektu, ewentualne rozwiązania konstrukcyjne);

  • pozwolenia, opinie i uzgodnienia, wymagane odrębnymi przepisami szczególnymi, w tym pozwolenie właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, gdy roboty budowlane wykonywane są na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;
  • do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a należy dołączyć dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę;
  • do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć dokumenty wymagane do wniosku o pozwolenie na budowę (za wyjątkiem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, hol; lub Kancelaria Wydziału Urbanistyki i Architektury, III piętro, pok. 339.
Udzielanie wszelkich informacji w sprawach załatwianych w Wydziale Urbanistyki i Architektury odbywa się w Biurze Obsługi Mieszkańców - III piętro, pokoje 340, 342, 344 i 345 oraz
pod nr telefonów:
61 878-53-95, 61 878-53-96, 61 878-54-61, 61 878-54-62, 61 878-54-63, 61 878-55-32.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.poz.23)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 ze zm.)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.