Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZRB-Sz Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Szczecin
ZRB-Sz (archiwalny) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Szczecin

ZRB-Sz (archiwalny) Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Szczecin

3.01
109
Wersja: 07.12.2012
Obowiązywał do 31.12.1969

Do czego stosuje się ZRB-Sz

Wymagane dokumenty:

  • Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (WUiAB-4).

Załączniki:

  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (WUiAB-12),
  • w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami,
  • upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. W przypadku gdy prawem do nieruchomości dysponuje więcej niż jedna osoba fizyczna lub prawna wymagana jest zgoda wszystkich tych osób.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej (WUiAB).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Więcej informacji:
http://eurzad.szczecin.pl/

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF