Aktualnie obowiązujący druk

ZUS ER-9 (archiwalny) Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego – legitymacji osoby represjonowanej

Wersja: 28.08.2013 | Pobrań: 748 | Obowiązuje od: 2013-08-28 do: 2019-06-12
Brak głosów

Opis: ZUS ER-9 (archiwalny) Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego – legitymacji osoby represjonowanej

Książkę inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymację osoby represjonowanej wydaje się osobie uprawnionej na podstawie wniosku, który należy złożyć do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej. 

Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne ubezpieczonego (nazwisko, imię pierwsze, numery PESEL i NIP, a w przypadku braku numeru PESEL i/lub NIP - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu) oraz dane adresowe.

Osoba zainteresowana jest zoobowiązana dostarczyć dwie aktualne fotografie o wymiarach 30 x 35 mm przedstawiająccą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Głowa powinna być ukazana w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Każda z fotografii powinna być podpisana czytelnie imieniem i nazwiskiem na odwrocie.

Książkę inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymację osoby represjonowanej odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Książkę lub legitymację może również odebrać inna osoba upoważniona przez osobę uprawnioną po przedstawieniu do wglądu: dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej.

Osoba odbierająca książkę inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymację osoby represjonowanej potwierdza odbiór własnoręcznym czytelnym podpisem.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.