Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ERPO Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego - wersja papierowa
ZUS-ER-WPS-01 (archiwalny) Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego-rentowego

ZUS-ER-WPS-01 (archiwalny) Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalnego-rentowego

00
854
Wersja: 22.10.2014
Obowiązywał od 22.10.2014 do 02.06.2015

Do czego stosuje się ZUS-ER-WPS-01

Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia, przekazuję się w sprawie:

 • emerytury,

 • emerytury pomostowej,

 • emerytury częściowej,

 • renty rodzinnej,

 • renty z tytuły niezdolności do pracy,

 • innego świadczenia polskiego.

Wnioskodawca może wnosić o ponowne ustalenie wysokości świadczenia poprzez:

 • doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych
 • przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia od zarobków uzyskanych w całości przed przyznaniem świadczenia;
 • przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia od zarobków uzyskanych w całości lub w części po przyznaniu świadczenia;
 • przeliczenie podstawy wymiaru emerytury;
 • przeliczenie podstawy wymiaru emerytury, od tych samych zarobków, które przyjęto (do obliczenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy, do obliczenia emerytury przyjętej do ustalenia świadczenia przedemerytalnego);
 • przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia z uwzględnieniem kwot minimalnego wynagrodzenia za okresy pozostawania w stosunku pracy, z których wynagrodzenia nie zostały udokumentowane;
 • doliczenie składnika wynagrodzenia należnego za okres, z którego wynagrodzenia przyjęto do obliczenia podstawy wymiaru świadczenia;
 • uwzględnienie w podstawie wymiaru świadczenia, zagranicznych okresów ubezpieczenia/zamieszkania przebytych w państwach członkowskich UE / EFTA lub w państwach, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych (na zasadach wynikających z art. 18 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 ze zm.);
 • uwzględnienie w wymiarze świadczenia, zagranicznych okresów ubezpieczenia/zamieszkania przebytych w państwach członkowskich UE / EFTA lub w państwach z którymi łączy Polskę dwustronna umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, w wysokości proporcjonalnej do stosunku polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i zagranicznych okresów.

Podstawa prawna

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r (tekst jednolity z 2009r.Dz.U.Nr 153 poz.1227)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF