ZUS ERP-8 Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Wersja: 1790/21 | Pobrań: 2557 | Obowiązuje od: 2022-01-17
Brak głosów

Opis: ZUS ERP-8 Zeznanie świadka w sprawie emerytalno-rentowej

Druk ZUS ERP-8 wnioskodawca składa, jeśli chce złożyć zeznanie w sprawie okresów zatrudnienia/okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie, lub innych okresów - osoby zainteresowanej, ubiegającej się o świadczenie emerytalno - rentowe.

W formularzu wykazuje się dane świadka, w tym imię, nazwisko, rok urodzenia i adres zamieszkania oraz wskazuje informację, czy z zainteresowanym świadka łączy związek pokrewieństwa lub powinowactwa. W druku należy podać informację o przyznanym świadczeniu emerytalno - rentowym i jeśli występuje ono, wskazać nazwę i miejscowość siedziby insytucji, która ustaliła prawo do świadczenia (ZUS, KRUS, Zakład Emerytalno - Renotowy MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne, Biuro Emerytalne Służby Więziennej, właściwa jednostka organizacyjna wymiaru sprawiedliwości) oraz numer świadczenia.

Wnioskodawca oświadcza, kim jest zainteresowany, gdzie zamieszkiwał i w jakim okresie, wskazuje okres, miejsce oraz rodzaj wykonywanej pracy (w tym jaki miała charakter, tj. stały, tymczasowy lub dorywczy). Jeśli świadek pracował z zainteresowanym, powinien wskazać, w jakim okresie oraz jakie istnieją dowody na potwierdzenie zatrudnienia świadka, a także - dlaczego znane są mu okoliczności objęte zeznaniem.

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.