Dziennik Gazeta Prawna
Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ERPO Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego - wersja papierowa
ZUS ERPO (archiwalny) Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego

ZUS ERPO (archiwalny) Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego

4.222
19 198
Wersja: 2766/18
Obowiązywał od 05.11.2018 do 10.01.2022

Do czego stosuje się ZUS ERPO

Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego

Instrukcja wypełniania: Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego:

  •  przyznanego przez ZUS,
  • przyznanego przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.

1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X
3. Wypełnij kolorem czarnym lub niebieskim (nie ołówkiem)
4. We wniosku podaj adres do korespondencji w tej sprawie.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2015 poz. 748 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF