ZUS ERU Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej

Wersja: 3551/21 | Pobrań: 1898 | Obowiązuje od: 2022-07-08
Brak głosów

Opis: ZUS ERU Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej

Od dnia 1 marca 2019 roku osoby będące:

  • matkami, które ukończyły 60 lat i urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci lub

  • ojcami, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi nie wychowywała,

mogą ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Świadczenie to ma zapewnić osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby wychować dzieci lub z tego powodu w ogóle go nie podjęły niezbędne środki utrzymania.

Warunkiem przystąpienia do świadczenia jest również:

  • polskie obywatelstwo lub

  • obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i posiadanie prawa pobytu lub stałego pobytu w Polsce, lub

  • zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli cudzoziemiec).

W skrócie – wniosek można zgłosić, mieszkając w Polsce oraz mając tu ośrodek interesów życiowych przez co najmniej 10 lat, po ukończeniu 16 roku życia.

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, jeśli nie jest pobierana renta ani emerytura, wynosi od 1 marca 2019 r. 1100 zł i jest co roku waloryzowana. Wysokość świadczenia po waloryzacji nie może być wyższa od najniższej emerytury. Jeśli otrzymane zostanie świadczenie w wysokości dopełnienia do najniższej emerytury, to suma rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego i emerytury albo renty, która jest pobierana, nie może wyższa od najniższej emerytury.

Świadczenie wypłacane jest od pierwszego dnia miesiąca, w którym prezes ZUS wydał decyzję w sprawie, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym został przez świadczeniobiorcę osiągnięty powszechny wiek emerytalny (60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków, sposobu wypełnienia wniosku oraz dokumentacji uzupełniającej można znaleźć na portalu www.zus.pl .

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.