ZUS IOPP Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

Wersja: 29.07.2013 | Pobrań: 569
Brak głosów

Opis: ZUS IOPP Informacja o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis

1. Punkt I.1 Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc – wymagane jest podanie pełnej nazwy przedsiębiorstwa albo imienia i nazwiska podmiotu ubiegającego się o pomoc
2. Punkt I.2 Adres zamieszkania lub siedziba podmiotu ubiegającego się o pomoc - należy podać pełny adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o pomoc
3. Punkt I.3 Identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wymagane jest podanie pełnego, siedmiocyfrowego oznaczenia, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).
4. Punkt I.4 Numer identyfikacji podatkowej podmiotu ubiegającego się o pomoc (NIP) – wymagane jest podanie numeru identyfikacji podatkowej składającego się z dziesięciu cyfr pisanych po sobie bez rozdzielania innymi znakami, np. myślnikami, spacjami
5. Punkt I.5 Forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc – należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X, w przypadku gdy podmiot ubiegający się o pomoc nie kwalifikuje się do kategorii wskazanych w pkt. I.5 należy wpisać w miejsce wykropkowane właściwą formę prawną
6. Punkt I.6 Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc - należy zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X. Podczas określania wielkości przedsiębiorstwa należy kierować się kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001. Pomocniczo można skorzystać z kwalifikatora znajdującego się na stronach PARP pod adresem
www.parp.gov.pl/kwalifikator/index.html
7. Punkt I.7 Klasa działalności – należy podać klasę działalności podmiotu ubiegającego się o pomoc, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727). Powinien zostać podany tylko jeden kod o długości 4 cyfr w postaci 00.00.
Dodatkowo należy uzupełnić dane osoby upoważnionej do przekazywania informacji, ze szczególnym uwzględnieniem: imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz numeru telefonu. Osoba ta zobowiązana jest również do podpisania formularza.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.