ZUS-ZDP Informacje niezbędne do przyznania dodatku pieniężnego

Wersja: 14.06.2013 | Pobrań: 520
Brak głosów

Opis: ZUS-ZDP Informacje niezbędne do przyznania dodatku pieniężnego

W celu przyznania dodatku pieniężnego podaję następujące informacje dotyczące łącznego dochodu w 2004 roku traktowanego jako kwota świadczenia i innych przychodów (dochodów) podlegających opodatkowaniu:

 • na zasadach ogólnych na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • na podstawie przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz dochodu uzyskanego z gospodarstwa rolnego, a także innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w szczególności:
  • renty i inne świadczenia pieniężne wypłacane inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom i osobom represjonowanym, a także członkom ich rodzin,
  • alimenty na dzieci,
  • ekwiwalenty za deputaty węglowe.

Osoby osiągające dodatkowo dochody z innego tytułu niż emerytura-renta z ZUS zobowiązane są przedłożyć zaświadczenia-oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego w 2004 r. a w szczególności:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego lub kserokopie PIT potwierdzające wysokość dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli członek rodziny uzyskał dochody wyłącznie z innego organu rentowego – zaświadczenie tego organu,
 • oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych lub nakaz płatniczy.

 

Osoby osiągające dochód rozliczany na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przedkładają:

 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej,
 • oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu.

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.