ZwDOiB Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie

Wersja: 04.01.2020 | Pobrań: 1261 | Obowiązuje od: 2020-01-04
Brak głosów

Opis: ZwDOiB Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie

Ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa/o podwykonawstwie zawiera w sobie następujące sekcje:

1. Zamawiający, w tej sekcji podajemy m.in.:

 • sposób prowadzenia postępowania, 
 • nazwę i adres firmy składającej zamówienie, 
 • rodzaj zamawiającego,
 • podział obowiązków między zamawiającymi (jeżeli dotyczy),
 • sposób przesyłania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

2. Przedmiot zamówienia - należy podać informacje takie jak:

 • nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego,
 • rodzaj zamówienia,
 • informację o możliwości składania ofert częściowych,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • główne i jeżeli dotyczy dodatkowe kody CPV,
 • wartość zamówienia,
 • czas trwania zamówienia.

 

3. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym - w tej sekcji podaje się informacje takie jak:

 • udział w postępowaniu gdzie podaje się stosowane wymagania,
 • warunki udziału w postępowaniu, gdzie podaje się kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuację finansową lub ekonomiczną, informacje dodatkowe,
 • podstawy wykluczenia,
 • wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę,
 • wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu,
 • inne dokumenty.

4. Procedura

Należy podać informacje m.in o trybie udzielenia zamówienia, kryteriów oceny ofert czy licytacji elektronicznej.

Formularz został zamieszczony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2469)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.