Aktualnie obowiązujący druk

ZWPU (archiwalny) Zgłoszenie wierzytelności

Wersja: 01.01.2016 | Pobrań: 2408 | Obowiązuje od: 2016-01-01 do: 2020-10-22
Brak głosów

Opis: ZWPU (archiwalny) Zgłoszenie wierzytelności

Formularz zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku. 

Należy wskazać dane :

  • sygnatury sprawy, Sędziego (komisarza) oraz oznaczenie Sądu prowadzącego postępowanie,
  • upadłego, tj. jego imię i nazwisko lub nazwę,
  • wierzyciela lub w przypadku pełnomocnictwa - dane pełnomocnika, również ze wskazaniem jego adresu.

W części pierwszej należy wskazać tytuł wierzytelności wraz z jej kwotą lub wartością, odpowiednio w kategorii zaspokojenia I - IV (kategorie zostały zdefiniowane w art. 342 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe). W części drugiej określa się wierzytelności nie będące wierzytelnością osobistą upadłego. W części trzeciej należy wskazać sposób obliczenia należności ubocznych, a w części czwartej - zabezpieczenia na majątku upadłego, związane ze zgłoszoną wierzytelnością. W części piątej określa się przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu. W części szóstej formularza opisuje się stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubowym. Część siódma służy wskazaniu liczny posiadanych przez wierzyciela udziałów lub akcji w spółce będącej upadłym oraz ich rodzaj. W ostatniej, ósmej części wskazuje się dowody stwierdzające wierzytelność.

Wraz z formularzem należy złożyć odpis zgłoszenia wierzytelności.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz.U. 2015 poz. 2240)

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.