Aktualnie obowiązujący druk

ZZ-1 (2) (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia

Wersja: (2) | Pobrań: 1159 | Obowiązuje do: 2014-05-21
Brak głosów

Opis: ZZ-1 (2) (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia

W sprawie prowadzenia postępowania zabezpieczającego przysługuje zobowiązanemu na podstawie art.33 w związku z art. 166b ustawy prawo wniesienia zarzutu do organu egzekucyjnego w terminie 7 dni.
Podstawą zarzutu może być tylko:

 • wykonanie lub umorzenie w całości albo części obowiązku, przedawnienie, wygaśnięcie albo nieistnienie obowiązku,
 • określenie zabezpieczanego obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z orzeczenia,
 • błąd co do osoby zobowiązanego,
 • niedopuszczalność zabezpieczenia w trybie administracyjnym,
 • zastosowanie zbyt uciążliwego środka zabezpieczającego,
 • dokonanie zabezpieczenia przez niewłaściwy organ egzekucyjny,
 • treść zarządzenia zabezpieczenia niespełniająca wymogów określonych w art.165 ustawy.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art.36 §3 w związku z art.166b ustawy zobowiązany, przeciwko któremu wszczęto postępowanie zabezpieczające, jest obowiązany do powiadomienia w ciągu 7 dni, organu egzekucyjnego o każdej zmianie miejsca swojego pobytu, trwającej dłużej niż jeden miesiąc. W razie zaniedbania tego powiadomienia, na  zobowiązanego może być nałożona kara pieniężna (art.168d §3 ustawy).
Zabezpieczenie należności pieniężnych może być dokonane przez:

 • zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości,
 • obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej,
 • obciążenie statku morskiego zastawem wpisanym do rejestru okrętowego,
 • ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu,
 • ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domku jednorodzinnego w spółdzielni mieszkalnej.

Wzór zarządzenia zabezpieczenia może być stosowany nie dłużej niż do 21 listopada 2014 r.

Podstawa prawna:

Art.154 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 299, poz. 1954 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą"

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.