Aktualnie obowiązujący druk

ZZ-1 (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych

Wersja: 29.07.2020 | Pobrań: 2469 | Obowiązuje od: 2020-07-30
Brak głosów

Opis: ZZ-1 (archiwalny) Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych

Zabezpieczenie należności pieniężnych może być dokonane przez: zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej; obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu; ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie zabezpieczenia. Zarzut winien określać istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie (art. 33 § 1, 2 i 4 w związku z art. 166b ustawy). W niesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie zabezpieczenia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku zarządzenia zabezpieczenia, zawiesza postępowanie zabezpieczające w całości albo w części z dniem doręczenia tego zarzutu organowi egzekucyjnemu do czasu zawiadomienia tego organu o wydaniu ostatecznego postanowienia w sprawie tego zarzutu (art. 35 § 1 w związku z art. 166b ustawy). Zarzut w sprawie zabezpieczenia wnosi się nie później niż:

  1.  do dnia zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
  2. w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania zabezpieczającego w całości albo w części lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie postępowania zabezpieczającego.

W niesienie zarzutu w sprawie zabezpieczenia po terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku zarządzenia zabezpieczenia nie zawiesza postępowania zabezpieczającego. W ierzyciel po otrzymaniu zarzutu w sprawie zabezpieczenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania zabezpieczającego w całości albo w części (art. 35 § 1a w związku z art. 166b ustawy). W przypadku zmienionego zarządzenia zabezpieczenia nie przysługuje prawo wniesienia zarzutów w sprawie zabezpieczenia. Zobowiązany ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić organ egzekucyjny o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby. W razie niewykonania tego obowiązku doręczenie pisma organu egzekucyjnego pod dotychczasowym adresem jest skuteczne (art. 36 § 3 pkt 2 i § 4 w związku z art. 166b ustawy). Na zobowiązanego, który nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, może być nałożona kara pieniężna (art.168d § 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy). Zabezpieczenie należności pieniężnej może być dokonane, na wniosek zobowiązanego, przez złożenie kaucji w gotówce albo w innej postaci zgodnie z art. 166 ustawy. Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków, to zarządzenie zabezpieczenia stanowi podstawę do dokonania zabezpieczenia na ich majątku wspólnym i ich majątkach osobistych. Zarządzenie zabezpieczenia stanowi podstawę do zabezpieczenia na majątku osobistym zobowiązanego i majątku wspólnym zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka (art. 27e § 1 pkt 1 w związku z art.166b ustawy). Małżonkowi zobowiązanego przysługuje prawo wniesienia wniosku do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o aktualnej wysokości zabezpieczanej należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie (art. 27e § 4 ustawy w związku z art. 166b ustawy), a także wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym zobowiązanego i jego małżonka (art. 27f ustawy w związku z art. 166b ustawy).żności pieniężnych, w tym odsetek podaje się w złotych i groszach zaokrąglonych zgodnie z art. 27a § 3 ustawy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia (Dz.U. 2020 poz. 1315).

Formularze archiwalne:

Podobne z kategorii:

Najnowsze druki:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

 
Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.

Administratorem danych osobowych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000643414, o numerze NIP: 7811934421 i numerze Regon: 365695953, mail: rodo@e-file.pl, który dokonuje przetwarzania przekazanych danych osobowych oraz zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej RODO (Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), który przetwarza dane osobowe w celu wykonania usług oraz zapewnia realizację uprawnień osób których dane dotyczą w szczególności prawo dostępu do treści własnych danych, prawo ich poprawienia, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych (np. w celach marketingowych), sprzeciwu wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Zgoda na przetwarzanie danych wyrażona jest dobrowolnie i może zostać odwołana w każdej chwili. Jeżeli chcesz wypisać Twój adres e-mail z naszej bazy napisz do nas na rodo@e-file.pl. Administrator zapewnia zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Czytaj więcej na serwisie www w dziale Informacje prawne.