Dziennik Gazeta Prawna
ZZ-1 Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych

ZZ-1 Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych

00
2481
Wersja: 29.07.2020
Obowiązuje od 30.07.2020

Do czego stosuje się ZZ-1

Zabezpieczenie należności pieniężnych może być dokonane przez: zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w przypadku nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej; obciążenie statku morskiego lub statku morskiego w budowie zastawem wpisanym do rejestru okrętowego (hipoteka morska przymusowa); ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wieczysta zginęła lub uległa zniszczeniu; ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie zabezpieczenia. Zarzut winien określać istotę i zakres żądania oraz dowody uzasadniające to żądanie (art. 33 § 1, 2 i 4 w związku z art. 166b ustawy). W niesienie przez zobowiązanego zarzutu w sprawie zabezpieczenia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku zarządzenia zabezpieczenia, zawiesza postępowanie zabezpieczające w całości albo w części z dniem doręczenia tego zarzutu organowi egzekucyjnemu do czasu zawiadomienia tego organu o wydaniu ostatecznego postanowienia w sprawie tego zarzutu (art. 35 § 1 w związku z art. 166b ustawy). Zarzut w sprawie zabezpieczenia wnosi się nie później niż:

  1.  do dnia zapłaty w całości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych;
  2. w terminie 7 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu postanowienia o umorzeniu postępowania zabezpieczającego w całości albo w części lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie postępowania zabezpieczającego.

W niesienie zarzutu w sprawie zabezpieczenia po terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu/wydruku zarządzenia zabezpieczenia nie zawiesza postępowania zabezpieczającego. W ierzyciel po otrzymaniu zarzutu w sprawie zabezpieczenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania zabezpieczającego w całości albo w części (art. 35 § 1a w związku z art. 166b ustawy). W przypadku zmienionego zarządzenia zabezpieczenia nie przysługuje prawo wniesienia zarzutów w sprawie zabezpieczenia. Zobowiązany ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić organ egzekucyjny o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby. W razie niewykonania tego obowiązku doręczenie pisma organu egzekucyjnego pod dotychczasowym adresem jest skuteczne (art. 36 § 3 pkt 2 i § 4 w związku z art. 166b ustawy). Na zobowiązanego, który nie zawiadomił organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, może być nałożona kara pieniężna (art.168d § 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy). Zabezpieczenie należności pieniężnej może być dokonane, na wniosek zobowiązanego, przez złożenie kaucji w gotówce albo w innej postaci zgodnie z art. 166 ustawy. Jeżeli w części A wpisano jako zobowiązanych dane małżonków, to zarządzenie zabezpieczenia stanowi podstawę do dokonania zabezpieczenia na ich majątku wspólnym i ich majątkach osobistych. Zarządzenie zabezpieczenia stanowi podstawę do zabezpieczenia na majątku osobistym zobowiązanego i majątku wspólnym zobowiązanego i jego małżonka, jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny zobowiązanego i jego małżonka (art. 27e § 1 pkt 1 w związku z art.166b ustawy). Małżonkowi zobowiązanego przysługuje prawo wniesienia wniosku do organu egzekucyjnego o udzielenie informacji o aktualnej wysokości zabezpieczanej należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie (art. 27e § 4 ustawy w związku z art. 166b ustawy), a także wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym zobowiązanego i jego małżonka (art. 27f ustawy w związku z art. 166b ustawy).żności pieniężnych, w tym odsetek podaje się w złotych i groszach zaokrąglonych zgodnie z art. 27a § 3 ustawy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zarządzenia zabezpieczenia (Dz.U. 2020 poz. 1315).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF