Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Akcyza druki do wypełnienia

AKC-4/B (8) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/B należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszystkich skład
1.0
2503
WZS-1R (4) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy
Deklarację o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy składa jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, o której mowa w art.1 pkt 1 ustawy oraz spółka, w której wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Pańs
0
2501
CIT-8A (11) (archiwalny) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Wzór formularza CIT-8A (11) stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2016 r. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy skła
0
2497
POG-5/A (2) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier
Formularz przeznaczony jest dla podatników podatku od gier, zwani dalej „podatnikami”, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera. Formularz POG-5 należy składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwy zgodnie z art. 77 ustawy, zwany
0
2497
KR-Dz (1) Księgi rachunkowe - dziennik
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ
0
2493
KR-ZnK (1) Księgi rachunkowe - Zapis na kontach
Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ
5.0
2491
OPL-1 (3) (archiwalny) (od 2016) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Został przygotowany na podstawie projektu rozporządzenia znajdującego się w legislacji. Zawiadomienie (OPL-1) może złożyć podatnik, płatnik lub inkasent. Ww. podmioty podają w pełnomocnictwie identyfikator podatkowy NIP albo nu
0
2483
ZZ-1 Zarządzenie zabezpieczenia stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych
Zabezpieczenie należności pieniężnych może być dokonane przez: zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości; obciążenie nieruchomości zobowiązanego hipoteką przymusową, w tym przez złożeni
0
2481
AKC-PA (8) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (dla grup A-D i I-M)
Deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy składa się w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbow
0
2460
AKC-PA (8) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (dla grupy N)
Deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy składa się w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbow
0
2453
WZS-1M (4) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku
Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za okres składa jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, o której mowa w art.1 pkt 1 ustawy oraz spółka, w której wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z
0
2452
AKC-PA (8) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (dla grupy F)
Deklarację w sprawie przedpłaty akcyzy składa się w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane. Miejscem składania deklaracji jest urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik urzędu skarbow
0
2450
ZAW-K (4) Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Formularz wypełnia organ podatkowy, podając nazwę oraz adres organu podatkowego, dane kontrolowanego (nazwę pełną/nazwisko, pierwsze imię; identyfikator podatkowy NIP lub PESEL oraz adres siedziby/zamieszkania). W części B zawiadomienia urząd podaje zakres kontroli, rodzaj podatk
1.3
2440
DMPOIG Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
Z dniem 15 listopada 2014 r. został zmieniony formularz informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę, który wykonuje usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, przy ubieganiu się o usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym, na warunkach określonych w rozporzą
1.0
2439
WZS-1K (4) Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za kwartał
Formularz WZS-1K składa jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy oraz spółka, w której wszystkie akcje (udziały) są własnością Skarbu Państwa, z wyjątkiem akcji (udziałów) nieodpłatnie udostępnionych pracownikom na zasadach określonych w odrębnych p
0
2439
AKC-4/J (7) (archiwalny) Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych
Niniejszy formularz należy załączyć do formularza głównego AKC-4 lub AKC-4zo. Dla każdego składu podatkowego formularz AKC-4/J należy wypełnić oddzielnie, wpisując w polu 4 formularza kolejno numery: 1, 2, 3 … (część E należy wypełnić tylko w formularzu nr 1 dla wszystki
0
2431
OoZOR Oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (dla prowadzących działalność gospodarczą)
Co do zasady dochody osiągnięte przez podatników z pozarolniczej działalności gospodarczej, są co do zasady opodatkowane na zasadach skali podatkowej. Podatnik może jednak złożyć oświadczenie o zastosowaniu do tych przychodów podatku liniowego, dla którego stosowane jest opodatko
5.0
2425
ZZWN Zawiadomienie o zmianie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego
Zawiadomienie o zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego wypełnia podatnik, który ma obowiązek rozliczania się w wyznaczonych US. Są to np. osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które: w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przygód netto w wysokoś
0
2388
WoZPA Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym - osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Zwrot podatku akcyzowegomdotyczy oleju na
3.8
2382
POG-5/C (2) Załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier
Formularz POG-5 należy składać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwy zgodnie z art. 77 ustawy, zwany dalej „organem”; do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie (art. 75 ust. 1 ustawy). Formularz przeznaczony jest dla podatników podat
0
2364
Strona 14 z 80

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.