Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

e-Sprawozdania finansowe druki do wypełnienia

TPR-C/TPR-P zał.B (archiwalny) Dane transakcji B - usługi o niskiej wartości dodanej (oznaczone kodami 1101 lub 2101), korzystające z uproszczenia safe harbour
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
0
1036
WH-OSC (2) Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
1030
CIT/M (1) Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego
Formularz CIT/M "Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego" stanowi załącznika do zeznania CIT-8. Wypełniają go podatnicy, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę, o której mowa w art. 24ca ust. 1 pkt 1 ustawy lub osiągnęli udział dochodów, o których mowa w art. 24
0
993
CIT/NW (1) Informacja o prawach do spółki nieruchomościowej
Deklarację CIT-N1 (1) wraz z załącznikiem CIT/NW (1) zobowiązani przekazać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej są: spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje) dające co najmniej 5 % praw głosu
0
992
WH-WPP (2) Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
975
CIT/NZI (2) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych
Opodatkowaniu exit tax podlega: 1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyn
0
968
CIT-ISN (1) Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
Deklaracja CIT-ISN jest deklaracją składaną jako informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej. Deklarację tę składa spółka nieruchomościowa będąca płatnikiem, o którym mowa w art. 26aau
0
957
TPR-C/TPR-P zał.BZ (archiwalny) Dane transakcji B - usługi o niskiej wartości dodanej (oznaczone kodami 1101 lub 2101), korzystające z uproszczenia safe harbour (transakcje zwolnione)
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Formularz służy do informowania o cenach transferowych, gdzie podmiot, zawierał wyłącznie transakc
0
932
ZoWKF Zawiadomienie o wyborze kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
Prawo do opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych przysługuje wyłącznie podatnikom rozpoczynającym działalność, w pierwszym roku podatkowym oraz tzw. małym podatnikom, czyli podmiotom, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od tow
0
902
CIT-VC (1) Informacja o nabytych udziałach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności
Formularz CIT-VC składają spółki, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności w urzędzie skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadani
0
886
SBJST Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego, stosując odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości przy założeniu, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego. S
0
885
CIT/PM (1) Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Formularz CIT/PM "Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" stanowi załącznik do zeznania CIT-8. Wypełniają podatnicy, do których ma zastosowanie art. 24g ust. 2 ustawy. Wskazani podatnicy zobo
0
857
UZSPP Uchwała zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie powołania prokurenta
Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa, udzielanego prokurentowi do wykonywania czynności w imieniu przedsiębiorstwa, w związku z prowadzoną działalnością. Prokura musi zostać udzielona co najmniej w formie pisemnej. Podstawa udzielenia prokury jest decyzja podmiotu, kt
3.0
852
PIT-ISN (1) Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
Deklaracja PIT-ISN jest deklaracją składaną jako informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej. Deklarację tę składa spółka nieruchomościowa będąca płatnikiem, o którym mowa w art. 41
0
848
OoOSWSF Informacja o odmowie złożenia oświadczenia o spełnieniu wymagań przez sprawozdanie finansowe
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Sprawozdanie finansowe p
0
841
WH-WCP (2) Wniosek płatnika o zwrot podatku dochodowego do osób prawnych
Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobier
0
836
TPR-C/TPR-P (5) zał.E Dane transakcji E - udostępnienie własności intelektualnej (oznaczone kodami 1401 lub 2401)
Termin złożenia informacji TPR wynosi 11 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 listopada. Informacja ocenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji otransakcjach zawieranych pomiędzy
0
817
WH-WAP (1) Wniosek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji
Wniosek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o wydanie opinii o stosowaniu preferencji Podstawa prawna: Art. 41d ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm). Składający: Płatnik podatku docho
0
814
TPR-C/TPR-P zał.AZ (archiwalny) Dane transakcji A - transakcje inne niż wymienione w punktach B-E (transakcje zwolnione)
Termin złożenia informacji TPR wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. Formularz służy do informowania o cenach transferowych, gdzie podmiot, zawierał wyłącznie transakc
0
798
CIT-CFC (4) Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
Formularz CIT-CFC przeznaczony jest dla podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, uzyskujący dochody z zagranicznej spółki kontrolowanej. Zeznanie wskazuje sposób obliczania podstawy opodatkowania i wysokości podatku z tytułu dochodów osiąganych z zagranicznej spółki kon
0
785
Strona 7 z 16

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.