Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

GUS druki do wypełnienia

GUS RG-RD Wykonywana działalność
Formularz GUS RG-RD stanowi załącznik do Wniosku GUS RG-OP lub RG-OF. WnioskiGUS RG-OP lub GUS RG-OFwraz z załącznikami powinien być złożony w urzędzie statystycznym lub jego oddziale w województwie, na terenie którego: osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowoś
0
3106
GUS F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych za rok 2022
Na sprawozdaniu F-03 „Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych” dane należy wykazywać zgodnie z prowadzoną ewidencją środków trwałych w jednostce sprawozdawczej. W sprawozdaniu należy wykazać wartość brutto środków trwałych (tj. takich, których okres użytkowania
0
3058
GUS DNU-K (2023) Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Do wypełniania sprawozdań kwartalnych DNU-K są zobowiązani rezydenci podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom przekroczyły w ro
0
2859
GUS H-01/k (2023) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Raport H-01/k należy przekazać raz wkwartale do: 24 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 21 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 22 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r
0
2847
GUS SOF-5 (2021) Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności integracyjnej wybranych organizacji non-profit
Termin przekazania GUS SOF-5: 29 kwietnia 2022 r. Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955, z późn. zm.) Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i n
0
2624
GUS G-01 (2022) Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów za rok 2022
Formularz wypełniają podmioty (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) zużywające materiały według załączonej listy asortymentowej na wszystkie cele (w tym również na roboty wykonane za granicą), a
0
2582
GUS G-02a (2023) Sprawozdanie bilansowe nośników energii
Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy
0
2559
GUS F-01/o (2022) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych za rok 2021
Zbierane na tym formularzu dane są chronione tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępnione. Służą wyłącznie do zbiorczych opracowań i analiz statystycznych (art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2021 poz. 955 z późn. zm.)). Obowiązek prze
0
2467
GUS H-01w (2022) Sprawozdanie o sieci handlowej według stanu w dniu 31 XII 2022 r.
Formularz H-01w należy przekazać w terminie do dnia 27 lutego 2023 r. Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm .) Zbierane na tym formularzu dane
0
2313
GUS PNT-02 (2020-2022) Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2020–2022
Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle (PNT-02) lub w usługach (PNT-02u) dotyczy działalności innowacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo w latach 2020-2022, w tym w szczególności ochrony własności intelektualnej oraz nowych lub ulepszonych produktów i procesów biznesowych wd
0
2045
GUS GP (2022) Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw za rok 2022
Formularz GUS GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw należy przekazać w terminie do 31 lipca 2023 r. Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Grupę przedsiębi
0
1948
GUS F-01/s (2022) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych za rok 2022
Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych należy przekazać/wysłać w terminie do 31 marca 2023r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyc
0
1823
GUS ZD-5 (2022) Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego stan w dniu 31 XII 2022 r.
Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego należy przekazać w terminie do dnia 29 stycznia 2023r. Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 31-223 Kraków ul. Kazimierza Wyki 3 Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995
0
1795
GUS KZ (2017) (archiwalny) Sprawozdanie podmiotów z kapitałem zagranicznym za rok 2017
Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej formie prawnej niż wymienione i posiadających kapitał zagraniczny zarówno przez cały rok, jak i przez część roku spraw
5.0
1793
GUS AK-H/m (2023) Ankieta koniunktury gospodarczej - handel
Obowiązek sporządzania sprawozdania dotyczy wszystkich podmiotów gospodarki narodowej: osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Osoby te zobowiązane są do przekazywania informacji i danych stat
0
1793
GUS SSI-01 (2021) Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach
Formularz SSI-01 wypełniają osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, a działalność została zaklasyfikowana według Polskiej Klasyfikacji Działaln
0
1770
GUS SOF-5ES Załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej za 2019 r.
SOF-5ES załącznik do sprawozdania SOF-5 na potrzeby monitorowania rozwoju sektora ekonomii społecznej należyprzekazać w terminie do 29 kwietnia 2020 r. Wypełniany przez Państwa formularz jest objęty TAJEMNICĄ STATYSTYCZNĄ, która nakłada na służby statystyki publicznej absolutny
0
1721
GUS DG-1 ZAŁ (2023) Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych
Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacun
0
1698
GUS SPo (2022) Objaśnienia do formularza SP za rok 2022
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2020 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
1641
GUS PNT-01 obj (2022) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2022 r.
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) służy do oceny potencjału naukowo-badawczego kraju. Obejmuje ono informacje w ujęciu dostosowanym do standardów międzynarodowych, zawartych w Podręczniku Frascati 2015, stosowanych w krajach członkowskich OECD i UE (rozporz
0
1636
Strona 2 z 20

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.