Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

ZP-PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (cz. II)
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół zawiera informacje dotyczące: zamawiającego, przedmiotu zamów
0
1753
PFRON Wn-W (I) (od I 2015) Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, zwany dalej "refundacją", ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może
5.0
1750
ZPR Zaświadczenie potwierdzające recykling
Zaświadczenie potwierdzające recykling przeznaczony jest dla: prowadzącego zakład przetwarzania przekazującego dopłaty do recyklingu; Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; prowadzącego działalności w zakresie recyklingu. Na formularzu należy podać dane: prowadzącego
0
1725
ZP-PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (cz. I)
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Protokół zawiera informacje dotyczące: zamawiającego, przedmiotu zamów
0
1704
OTiO Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawiania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny, do którego dołącza się między innymi zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na j
0
1690
OponD Oświadczenie pracownika o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z 2 dni opieki nad dzieckiem
Formularz przeznaczony jest dla osób posiadających dziecko do 14 roku życia. Osoba składająca wniosek ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego na opiekę nad dzieckiem. Aby móc skorzystać z tego uprawnienia należy złożyć pracodawcy oświadczenie o planowa
4.0
1689
PFRON INF-WZ Informacja o zmianach dotyczących spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy
Informacja INF-WZ sporządzana jest przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy. Informacje INF-WZ należy złożyć woje
0
1671
IWDW-PPK Informacja o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
1653
GUS PNT-01 obj (2022) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2022 r.
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) służy do oceny potencjału naukowo-badawczego kraju. Obejmuje ono informacje w ujęciu dostosowanym do standardów międzynarodowych, zawartych w Podręczniku Frascati 2015, stosowanych w krajach członkowskich OECD i UE (rozporz
0
1642
KsPien Księga pieniężna
Księga pieniężna jest podstawowym dokumentem finansowym komornika. W księdze pieniężnej komornik rejestruje wszystkie przychody i rozchody dokonywane gotówką, czekiem lub za pośrednictwem banku. Po stronie przychodów nie rejestruje się wpłat na rachunek bankowy z tytułu: wpłat
0
1614
DFW-PPK Deklaracja finansowania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK)
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
1584
PFRON WN-KZ(I) (od I 2015) Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (część I)
Zwrot kosztów może zostać przyznany pracodawcy,który: zobowiązał się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy; złożył wniosek o zwrot kosztów, zwany dalej „wnioskiem”. Wniosek składa się do: Funduszu — w przypadku wnio
0
1581
UdUK Upoważnienie do udziału w kontroli
Wzór formularza został określony w Zarządzeniu nr 16/07 Głównego Inspektora Pracy z dnia 22 listopada 2007 r. Na upoważnieniu należy podać: miejscowość i datę, oznaczenie jednostki organizacyjnej, numer upoważnienia, dane uczestnika kontroli (nazwisko, imię, stanowisko słu
0
1572
WDUK-D Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężny
2.5
1559
WoPDE-Wwa Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - Warszawa
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm
0
1546
OwSPN (Covid-19 koronawirus) Oświadczenie w sprawie przedłużenia umowy najmu
W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Uprawn
0
1539
PKZM Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej
Wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli zawierające informacje mające znaczenie dla postępowania kontrolnego przekazuje się właściwemu miejscowo organowi kontroli skarbowej za pośrednictwem pracownika wywiadu skarbowego. Wszystkie materiały zgromadzone podcza
0
1536
IoPTA PAN Informacja niezbędna do wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru
Agencja, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, w celu wyliczenia stawki, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację, w kwotach zaokrąglonych do pełnych złotych, o: 1) przychodach firm audytorskich prognozowanych do osiągnięc
0
1534
ZoPDMr Zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy: 1) udzielanej na podstawie decyzji wraz z tą decyzją w dniu jej wydania; 2) w fo
0
1533
OoSU Oświadczenie opiekuna stażu uczniowskiego o niekaralności
W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego. Opiekunem stażu uczniowskiego może być osoba spełniająca warunek określony w art. 120 ust. 3a. Spełnienie tego warunku jest potw
0
1523
Strona 6 z 23

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.