Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Inne druki do wypełnienia

WUMP P6 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1556
WoPDE-Wwa Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego - Warszawa
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej tj. osobie, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm
0
1539
OwSPN (Covid-19 koronawirus) Oświadczenie w sprawie przedłużenia umowy najmu
W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej. Uprawn
0
1532
IoPTA PAN Informacja niezbędna do wyliczenia stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru
Agencja, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego, w celu wyliczenia stawki, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację, w kwotach zaokrąglonych do pełnych złotych, o: 1) przychodach firm audytorskich prognozowanych do osiągnięc
0
1528
ZoPDMr Zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
Zaświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wydaje się z urzędu w dniu udzielenia pomocy publicznej będącej pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a w przypadku pomocy: 1) udzielanej na podstawie decyzji wraz z tą decyzją w dniu jej wydania; 2) w fo
0
1527
OoSU Oświadczenie opiekuna stażu uczniowskiego o niekaralności
W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego. Opiekunem stażu uczniowskiego może być osoba spełniająca warunek określony w art. 120 ust. 3a. Spełnienie tego warunku jest potw
0
1517
GUS B-01 (2022) Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych za rok 2022
Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459, z późn. zm.). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy
0
1516
IGH-1 (2) Informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych
Informację dotyczącą funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych składa się do 21. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale kalendarzowym ustawy lub w terminie określonym w żądaniu. Miejsce składania: Organ właściwy do udziel
0
1513
UucL Umowa użyczenia części lokalu
Jedną z metod korzystania z rzeczy (nieruchomości, ruchomości) jest oddanie jej w użyczenie. W takim przypadku użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Mimo nieodpłatności, użyczenie
2.8
1497
WDUK-W Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), którzy stali się niewypłacalni. Niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie jest w stanie wykonywać swoich wymagalnych zobowiązań pieniężny
0
1467
S-NWS Opis stanowiska pracy niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej
Opis stanowiska pracy sporządza się dla każdego stanowiska w służbie cywilnej. W opisie wskazuje się realizowane zadania, wymagane kompetencje, kwalifikacje i zakres odpowiedzialności. Opis stanowiska niebędącego wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej jest określony w załączniku
0
1438
IOZWWT-PPK Informacja o obowiązku złożenia wniosku o wypłatę transferową po otrzymaniu oświadczenia uczestnika PPK o zawartych umowach o prowadzenie PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się auto
0
1438
VZM-Z Zawiadomienie o złożeniu odrębnego wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim
Zawiadomienie o złożeniu odrębnego wniosku o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim składa osoba fizyczna, której małżonek ma miejsce zamieszkania objęte właściwością miejscową innego urzędu skarbowe
0
1434
ObP Zakres czynności (obowiązków) pracownika
Umowa o pracę określa m.in. warunki pracy i płacy, w tym również rodzaj pracy, jaką pracownik ma wykonywać. W aktach pracowniczych (karta B) znaleźć się może dokumentacja rozszerzająca informacje, jakie pracodawca może przekazać pracownikowi, w szczególności znaleźć się w nich po
0
1428
SW Spis wierzytelności
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 2206) określa jak powinien wyglądać wzór formularza "Spis wierzytelności". Należy na druku zawrzeć dane wierzyciela (imię i nazwisko/nazwa, PESEL lub numer KRS wierzyciela, a w przypadku ich braku
0
1425
WIA-WN Wniosek o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
Wniosek o udzielenie wiążącej informacji akcyzowej (WIA) przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych chcących uzyskać wiążącą informację akcyzową w zakresie wyrobu akcyzowego lub samochodu osobowego. Dane jakie wnioskodawca powinien uzupełnić : przewidywana przez wniosk
0
1405
SrS Sprawozdanie rachunkowe syndyka
Sprawozdanie rachunkowe syndyka składane jest po ukończeniu postępowania w sprawie upadłości. Sprawozdanie należy przedstawić sędziemu - komisarzowi w terminie, który został przez niego wyznaczony. Do kosztów postępowania upadłościowego zalicza się opłaty sądowe oraz niezbędne w
0
1388
WoURT Wniosek o udzielenie tymczasowej pomocy na restrukturyzację
Pomoc w celu ratowania lub pomoc w celu restrukturyzacji może być udzielona przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, o ile przedsiębiorca: rozpoczął działalność gospodarczą w danym sektorze co najmniej 3 lata przed dniem złożenia wniosku o udzielenie po
0
1386
EZTiR-Pr Protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru/usługi
Zakończenie procedury zwrotu towaru powinno zostać potwierdzone: dokumentem magazynowym potwierdzającym przyjęcie towaru na stan magazynu (o ile jednostka prowadzi gospodarkę magazynową), protokołem przyjęcia zwrotu lub reklamacji towaru / usługi. Protokół przyjęci
1.0
1379
CIT-NZ (1) Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
Opodatkowaniu exit tax podlega: 1) przeniesienie przez polskiego rezydenta do swojego zagranicznego zakładu składnika majątku dotychczas związanego z działalnością prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zmiana rezydencji podatkowej przez polskiego rezydenta, w wyn
0
1362
Strona 11 z 38

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.