Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Nieruchomości i budowlane druki do wypełnienia

WoWDB Wniosek o wydanie dziennika budowy
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dzienni
0
2032
UNCLU Umowa najmu / podnajmu części lokalu użytkowego
Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Najem dotyczyć może zarówno nieruchomości gruntowej, budynkowej, lokalu mieszkalnego, jak i niemies
4.3
2022
ZIL-1 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Formularz należy składać w terminie 14 d
0
1982
PoPBIG Podanie o wydanie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej
Wymagane dokumenty: wniosek pozwolenia na budowę, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, projekt budowlany złożony w 4 egzemplarzach sporządzony przez projektanta wraz z opiniami i uzgodnieniami, oświadczenie projektanta o sporząd
5.0
1959
DM Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która weszła od stycznia 2022r., właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomo
0
1958
GEO ZG-1 Zgłoszenie prac geodezyjnych
Formularz: Zgłoszenie prac geodezyjnych sporządza wykonawca prac kartograficznych i składa do organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. W polu nr 1ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograf
5.0
1907
ZDL-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jedn
0
1902
DO-1 G (archiwalny) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Termin składania deklaracji: 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (art. 6m ust. 2 ustawy). Podmiot zobowiązany d
1.0
1864
DWOOK-Wr Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Wrocław
Podstawa prawna: Art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) Termin składania: W terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ
0
1859
KW-OZN Załącznik – Oznaczenie działki ewidencyjnej
Formularz KW-OZN stanowi załącznik do formularza wniosku "KW-ZAL Wniosek o założenie księgi wieczystej". Wypełnia się go wówczas, gdy składa się wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi kilka działek ewidencyjnych. Na załączonym f
3.0
1785
WUMP P2 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1785
GEO ZG-3 Zgłoszenie prac geodezyjnych
Formularz: Zgłoszenie prac geodezyjnych sporządza wykonawca prac kartograficznych i składa do organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. W polu nr 1ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi
0
1785
WoWW Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy złożyć do odpowiedniego organu administracji publicznej. Przed złożeniem wniosku należy się upewnić, czy teren jest objęty ustaleniami obowiązującego planu miejscowego. Aby
0
1780
DEK-1 Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości/wspólnikach spółki
Zestawienie danych o pozostałych współwłaścicielach nieruchomości/wspólnikach składają właściciele nieruchomości, a przez właściciela ustawodawca rozumie także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lu
0
1763
WUWZ-W (od X 2013) Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Warszawa
Wniosek należy wypełnić, nie pomijając żadnej z rubryk. Do wniosku należy dołączyć informacje obejmujące: określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwow
3.0
1756
DO-1 Rz Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Rzeszów
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Rzeszów Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm). Składający: Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właści
0
1738
GEO ZG-2 Zgłoszenie prac geodezyjnych
Formularz: Zgłoszenie prac geodezyjnych sporządza wykonawca prac kartograficznych i składa do organu lub jednostki organizacyjnej, która w imieniu organu prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. W polu nr 1ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartografi
4.0
1730
WUMP P3 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1724
WUMP P4 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
0
1704
ZN-1/B (2) (archiwalny) Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
Formularz stanowi załącznik do deklaracji DN-1 lub informacji IN-1. Numer PESEL wpisują podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator NIP w
0
1676
Strona 4 z 36

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.