Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Urząd Miasta i Gminy druki do wypełnienia

WoWKP Wniosek o wydanie karty parkingowej
Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencj
1.0
4927
RWP-U-Po Upoważnienie rejestracja / wyrejestrowanie pojazdu Poznań
Upoważnienie składane jest w sytuacji, gdy właściciel upoważnia osobę do załatwienia wszelkich formalności związanych z rejestracją lub wyrejestrowaniem pojazdu. Prawidłowo wypełnione pismo powinno zawierać informacje dotyczące marki, modelu, numeru rejestracyjnego oraz numer VI
0
4830
CEIDG-RD (2.1) Wykonywana działalność gospodarcza
Formularz CEIDG-RD dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Druk CEIDG-RD jest załącznikiem do formularza CEIDG-1 i służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej. Wniosek w wersji
0
4614
EL/WPS/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Podczas załatwiania sprawy należy przedstawić: dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport, wypełniony formularz. Wymeldować należy się najpóźniej w dniu, w którym dana osoba w
0
4545
FZUDO Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Utratę lub uszkodzenie dowodu należy zgłosić niezwłocznie osobiście lub drogą elektroniczną. Można tego dokonać: posiadacz dowodu osobistego, rodzic, opiekun prawny. Utratę dowodu lub uszkodzenie należy zgłosić na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: w fo
0
4477
WoRWZP-Kr Wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o pojeździe Kraków
We wniosku należy wpisać adres stałego miejsca zameldowania, lub w przypadku braku stałego adresu zameldowania - adres zameldowania czasowego. W sytuacji, gdy brak pobytu stałego i braku pobytu czasowego - wpisać należy udokumentowany adres zamieszkania. Numer REGON podaje się g
0
4401
ZDR-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
Formularz DR-1 przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
0
4380
SDS-1 (2) Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń dobry start
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców wniosek powinno złożyć jedno z rodziców (świadczenie na dane dziecko ma bowiem charakter jednorazowy) albo opiekun prawny lub opiekun faktycznego dziecka – ten ostatni to osoba faktycznie sprawująca o
3.5
4274
WoWZZ Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
Zameldowanie na pobyt stały i czasowy, który trwa ponad 3 miesiące należy zgłosić osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika. Wymagane dokumenty: ważny dowód osobisty lub paszport, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu) pełnomocnictwo (jeśli jest ko
3.0
4162
PW Pełnomocnictwo - wymeldowanie
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku zgłoszenia wymeldowan
2.3
4086
DL-1 (1) Deklaracja na podatek leśny
Formularz przeznaczony jest dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jedn
0
4018
ZSW-03 (2) (archiwalny) Rodzina 500+ Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane
Projekt "Rodzina 500+" to system wsparcia rodzin, gdzie zostanie przyznane świadczenie, które ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka. W celu otrzymania świadczenia będzie można złożyć specjalny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek wraz
0
3832
ZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Formularz DR-1 przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa
0
3819
SR-1 (archiwalny) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zasiłek rodzinny przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi fakty
0
3815
ZIN-2 (1) Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ic
2.3
3637
WoWDR-Kat Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Katowice
Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę (w miastach na prawach powiatu - prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych
4.0
3557
ZZP-Wa Zawiadomienie o zbyciu pojazdu Warszawa
Wymagane dokumenty: Druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu. Kopia dokumentu potwierdzającego zbycie pojazdu. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik (wzór przykładowego pełnomocnictwa). W przypadku gdy właścicielem pojazdu jes
3.0
3530
ZIR-2 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Formularz IR-1 przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będącymi posiadaczam
0
3513
CEIDG-ZS (2.1) Zarządca sukcesyjny
Przedsiębiorca, który chce aby firma po jego śmierci zachowała ciągłość działania powinien wybrać zarządcę sukcesyjnego. Rezerwowy zarządca sukcesyjny zajmie się firmą, jeśli obecny zarządca sukcesyjny nie będzie mógł pełnić tej funkcji. Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat
0
3480
OZ Oświadczenie zleceniobiorcy (od 01.07.2023r.)
Pojęciem ściśle związanym z samą treścią umowy zlecenia jest tzw.oświadczenie zleceniobiorcy. To dokument, w którym osoba wykonująca zlecenie wyjaśnia swoją pozycję prawną, podatkową oraz to, jakie tytuły ubezpieczeniowe posiada i które konkretnie składki - o ile w ogóle - opłaca
0
3433
Strona 3 z 49

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.