Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Urząd Miasta i Gminy druki do wypełnienia

DEK-MIESZ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - aglomeracja Poznań
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają właściciele nieruchomości, a przez właściciela ustawodawca rozumie także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkow
0
3387
RWP-P-Ol Pełnomocnictwo rejestracja wyrejestrowanie pojazdu Olsztyn
Pełnomocnictwo do rejestracji lub wyrejestrowania pojazdu jest potrzebne w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta. Dołączenie do wniosku o rejestrację bądź w
0
3372
DEK-NIEZAM Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - aglomeracja Poznań
Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają właściciele nieruchomości, a przez właściciela ustawodawca rozumie także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkow
0
3283
PoWD Podanie o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzewa (wnioskodawca - osoba)
Do podania o wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzewa należy dołączyć: tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów), jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem dołącza zgodę właściciela, pełnomocnictwo (jeśli działa w imieniu p
0
3274
ZIR-3 (1) Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Formularz IR-1 przeznaczony jest dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będącymi posiadaczam
0
3231
WoWZPW Wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego
Budowa przyłącza wodociągowego nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy złożenie wniosku o wyrażenie zgody na jego wykonanie. Do wniosku o wyrażenie zgody na wykonanie przyłącza wodociągowego należy dołączyć: opis techniczny instalacji wykonany przez projektanta z uprawnien
5.0
3225
WoPDM Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Dodatek mieszkaniowy przysługuje: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im prawo, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom sa
4.7
3201
DZ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy(Warszawa)
W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za śmieci, która weszła od stycznia 2022r., właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomo
0
3196
ZN-1/A (2) (archiwalny) Dane o nieruchomościach
Załącznik ZN-1/A Dane o nieruchomościach powinien zawierać informacje o jednej nieruchomości, a zatem podatnik powinien wypełnić tyle załączników ile posiada nieruchomości. Za odrębną nieruchomość należy rozumieć nie tylko nieruchomość posiadającą odrębną księgę wieczystą, ale ta
3.5
3120
ZSW-04 (2) (archiwalny) Rodzina 500+ Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego
Projekt "Rodzina 500+" to system wsparcia rodzin, gdzie zostanie przyznane świadczenie, które ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka. W celu otrzymania świadczenia będzie można złożyć specjalny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Wniosek wraz
0
3041
CEIDG-PN (2.1) Udzielone pełnomocnictwa
Formularz CEIDG-PN Udzielone pełnomocnictwa dotyczy osoby fizycznej podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Druk CEIDG-PN jest załącznikiem do formularza CEIDG-1 i służy do udzielenia pełnomocnictwa. Wniosek w wersji papier
0
3039
FoDO Formularz odbioru dowodu osobistego
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących
0
3036
WUMP P1 Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest gromadzony w ośrod
3.0
3027
WoPD Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
Cudzoziemiec, który planuje stały pobyt w Polsce, składa wniosek o jego udzielenie. Decyzja w sprawie zezwolenia na pobyt wydawana jest na czas oznaczony, natomiast sama karta pobytu ważna jest przez 5 lat. O zezwolenie na pobyt długoterminowego rezydenta UE może ubiegać się oso
0
2989
WoWDR-Op (archiwalny) Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego Opole
Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji Miejsce załatwienia sprawy: Pl. Wolności 7/8, pok. nr 201,202,203,204 tel. 77 453 93 46, 4511 945, 4511 941 Wymagane dokumenty: wniosek złożony przez właściciela pojazdu (dostępny w Wydziale Komunikacji), dotychczasowy dowód rejes
0
2813
SR-2 (archiwalny) Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przyspos
0
2808
DoZC Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw
Deklarację można składać: 1) w formie elektronicznej, czyli przez internet jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu 2) w formie papierowej
2.8
2731
EL/WPC/2 Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Podczas załatwiania sprawy należy przedstawić: dokument tożsamości: dowód osobisty albo paszport, wypełniony formularz. Wymeldować należy się najpóźniej w dniu, w którym dana osoba w
0
2629
CEIDG-MW (2.1) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
Wniosek CEIDG-MW jest załącznikiem do wniosku CEIDG-1 i służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, listownie - w tym przypadku istnieje konieczność notarialnego poświadczenia (dołączonego d
0
2564
ZUUDO Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących
0
2562
Strona 4 z 49

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.