Dziennik Gazeta Prawna

Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Zakład Ubezpieczeń Społecznych druki do wypełnienia

ZUS ERR-W (archiwalny) Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek ZUS ERR-W zastąpił dotychczas wypełniany formularz ZUS Rw-3. Przysługująca osobie pełnoletniej renta rodzinna lub jej część może być wypłacona na wniosek tej osoby: - opiekunowi, który sprawował opiekę nad wnioskodawcą przed osiągnięciem przez niego pełnoletności, - inn
0
2348
UP Wn Wniosek o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (Covid-19 koronawirus)
Wniosek o umorzenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1
0
2258
ZUS ROW Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej
ZUS ROW to obowiązujący od dnia 6 grudnia 2018 r. wniosek, który zastąpił dotychczasową deklarację ZUS-RD-OFN-01 oraz Rw-14. Oświadczenie może złożyć osoba, która stara się o rozłożenie na raty, utrzymanie w mocy układu ratalnego, zmianę warunków układu ratalnego lub odstąpienie
0
2249
ZUS ZAS-58 (archiwalny) Wniosek/skarga o udzielenie wyjaśnień/wydanie decyzji w sprawie prawa do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego
W skardze/wniosku należy podać dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy (PESEL lub w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu, nazwisko, imię, datę urodzenia) oraz dane adresowe (adres zameldowania na poby
0
2229
ZAS-DF (5) Zaświadczenie o wysokości obrotu w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym a także dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych
Zaświadczenie wydawane jest przez organ podatkowy (naczelnika urzędu skarbowego) właściwy rzeczowo i miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych. Organ podatkowy na wniosek podatnika wydaje zaświadczenie o wysokości jego dochodu lub obrotu. W razie śmierci poda
0
2227
ZUS UWU Wskazanie/zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego
Opis: ZUS UWU Wskazanie/ zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego ZUS UWU jest wnioskiem, obowiązującym od dnia 3 lipca 2018 r., przeznaczonym dla wskazania lub zmiany osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkon
0
2213
ZUS RD-PFR (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Potwierdzenie informacji przekazanych przez ZUS do Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) do rozpatrzenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika
0
2212
ZUS OSW (archiwalny) Oświadczenie pracodawcy o przekazywaniu raportów informacyjnych (ZUS RIA)
Z dniem 1 stycznia 2019 r. znalazły zastosowanie nowe druki dla płatników składek - ZUS RIA oraz ZUS OSW. ZUS OSW, czyli oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych ma służyć skróceniu okresu przechowywania przez płatnika akt pracowniczych, z 50 do 10 lat. Warunki
0
2182
ZAS-Z (5) Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
Organ podatkowy, za zgodą zbywającego, wydają na wniosek nabywcy, o którym mowa w art. 112 § 1 ordynacji podatkowej, zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Zaświadczenie
5.0
2165
ZUS US-13 (archiwalny) Wniosek ubezpieczonego o zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych
Wniosek ZUS US-13 może złożyć osoba, która nie posiada pracodawcy, który zgłosiłby zmianę danych identyfikacyjnych/adresowych wnioskodawcy. Program pozwala na szybkie wypełnienie formularza, w którym wnioskodawca podaje swoje dane: PESEL, numer i serię dokumentu potwierdzającego
3.0
2129
ZUS ERU Oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej
Od dnia 1 marca 2019 roku osoby będące: matkami, które ukończyły 60 lat i urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci lub ojcami, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi
4.0
2120
ZUS ERR-W Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej - wersja papierowa
Wniosek ZUS ERR-W zastąpił dotychczas wypełniany formularz ZUS Rw-3. Przysługująca osobie pełnoletniej renta rodzinna lub jej część może być wypłacona na wniosek tej osoby: - opiekunowi, który sprawował opiekę nad wnioskodawcą przed osiągnięciem przez niego pełnoletności, - inn
0
2119
ZUS-RZ-OZS-01 (archiwalny) Oświadczenie emeryta / rencisty zamieszkałego za granicą o istnieniu dalszego prawa do pobierania świadczenia (wersja polsko-angielska)
Prawo do świadczeń emerytalno-rentowych ustaje: gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa, ze śmiercią osoby uprawnionej. Na żądanie organu rentowego emeryt lub rencista jest zobowiązany do potwierdzania własnoręcznym podpisem istnienia dalszego
0
2088
ZUS ERR Inf Informacja do wniosku o rentę rodzinną
Wniosek o rentę rodzinną rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały. Jeśli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta rodzinna miała ustalone prawo do świadczeń emerytalno-ren
4.0
2042
ZUS REU Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
Wniosek ZUS REU należy wypełnić,jeżeli w toczących się postępowaniach egzekucyjnych ZUS dokonał czynności egzekucyjnych i chcesz aby zostałyuchylone.Po rozpatrzeniu wniosku, ZUS wyda postanowienie o uchyleniu lub odmowie uchylenia czynności egzekucyjnych. Na formularzu należy pod
0
2025
ZUS RON Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
ZUS RON to deklaracja obowiązująca od 1 grudnia 2017 r., zastępująca dotychczasowy ZUS-RD-OSR-01 dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a starają się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych, w tym:
0
2020
ZUS EWS Wycofanie wniosku
Formularz wypełnia się, jeżeli chcesz wycofać wniosek w sprawie polskiej albo zagranicznej emerytury, renty lub innego świadczenia. Wniosek w sprawie polskiego świadczenia możesz wycofać: jeśli nie otrzymałeś decyzji w tej sprawie, – w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrz
0
1999
WowSNK Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - Kraków
Formularz przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów takich jak : odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia w celu przystosowania do pracy na stanowiskach dla niepełnosprawnych, zatrudnienia w zakładzie aktywności za
5.0
1991
PSZ-FR (archiwalny) Formularz rozliczeniowy do umowy (Covid-19 koronawirus)
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, októrych mowa wart. 3ust.3ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. odziałalności pożytku publicznego iowolontariacie (np. kościelne osoby prawne, klu
0
1980
ZUS RDS (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Wniosek o zawieszenie umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ umowy o odroczenie terminu płatności składek na 3 miesiące
Jeśli masz zawartą z Zakładem umowę o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowę o odroczeniu terminu płatności i jednocześnie masz trudności w jej realizacji w następstwie COVID-19, to możesz skorzystać z zawieszenia jej realizacji na okres 3 miesięcy. Aby skorzystać z ulgi musisz
0
1969
Strona 12 z 53

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.